Ana səhifə

3. Əmək bazarı ilə bağlı araşdırmalar


Yüklə 28.98 Kb.
tarix15.06.2016
ölçüsü28.98 Kb.
Hazırladı: Yunus Kazımov (AƏSMA)

3. Əmək bazarı ilə bağlı araşdırmalar
Əmək bazarı ilə bağlı problemlər iqtisad elminin əsas istiqamətləri ilə məşğul olmuş alimlər tərəfindən ciddi araşdırılmışdır. Bu qəbildən olan araşdırmaları Adam Smitdən başlayaraq, xronoloji ardıllıqla nəzərdən keçirək.

Adam Smit (1723-1790) və David Rikardo (1772-1823) haqlı olaraq, siyasi iqtisadi bir elm kimi formalaşmasının baniləri sayılırlar. Doğrudur, bu məsələdə onların da səhvləri olmuşdur, lakin klassik iqtisadi nəzəriyyənin yaradılması məhz bu iki şəxsin xidmətidir. Adam Smitlə David Rikardonun müstəsna rolu bundan ibarətdir ki, onlar dəyər kateqoriyasını əməklə əlaqələndirən nəzəriyyənin əsaslanm yaratmış, əməyi iqtisadiyyatm və öz araşdırmalanmn mərkəzi elementi hesab etmişlər. Əmtəəə istehsah və bazar, inkişafm hərəkətverici qüvvələri, əmək haqqı, mənfəət və torpaq rentası, bazann öz-özünü tən- zimləməsi, bazann "gözəgörünməz əh”, dövlət tərəfindən iqtisadiyyata minimal müdaxilə məsələləri ilə bağh mühüm nəzəri müddəalann işlənib hazırlanması bu simalarm adı ilə bağhdır. Adam Smit 1776-cı ildə yazdığı "Xalqların təbiəti və onlann varh ol- masrnrn səbəbləri haqqmda tədqiqat" adh əsərində yazırdı ki, insanlarm fəaliyyəti və istəkləri onlann maraqlan və şəxsi mənfəətləri ilə bağlıdır.

A. Smit belə hesab edirdi ki, əgər insan başqalanmn ondan tələb etdiyi işi öz mənafeyinə də uyğun hesab edərsə, o, öz məqsədinə çatacaqdır. İnsanlar onlara gərək olan maddi nemətlərin böyük bir qismini məhz bu yolla əldə edirlər. Adam Smitin əsas ideyası ondan ibarətdir ki, bazar münasibətləri və sərbəst rəqabət şəraitində insanın şəxsi mənafeyi və bazarın "gözə görünməz əli" cəmiyyətdə tarazhq yaradılmasım, ayn-ayn fərdlərin və bütövlükdə cəmiyyətin zəruri müdaxilə etməməsi siyasətidir.

Paris universitetinin siyasi iqtisad professoru Jan Batist Sey (1767- 1832) də bazar və məşğulluq nəzəriyyəsinə öz töhfəsini vermişdir. O, özünü Adam Smitin davamçısı və təbliğçisi hesab etsə də, dəyər nəzəriyyəsi məsələsində Adam Smitlə razılaşmırdı. Faydalıq nəzəriyyəsinin banilərindən biri olmuş Seyin əsas əsərləri 1803-cü ildə çapdan çıxmış "Siyasi iqtisad traktatı" və 1828-1830-cu illərdə nəşr edilmiş altı cildlik "Siyasi iqtisad kursu"dur. Sey nəzəriyyəsinin əsasını üç istehsal amili - əmək, kapital və torpaq, eləcə də bu amillərə müvafiq olan üç gəlir mənbəyi - əmək haqqı, mənfəət və renta təşkil edir; istehsal prosesinin hər bir iştirakçısı müvafiq pay alu. Seyi "klassiklərə" aid etmək olmaz. Onu sovet iqtisadçılarınm "vulqar siyasi iqtisad" adlandudıqlan yeni istiqamətin banisi saymaq daha düzgün olardı. Seyin ifadə etdiyi bazar qanununa görə, bir məhsulun digər məhsulla mübadiləsi guya avtomatik surətdə alqı və satqı arasında tarazhğa gətirib çıxanr. Bu qanuna görə müəyyən məbləğə müvafiq əmtəə təklifi- nin artması tələbin də eyni məbləğdə artmasma gətirib çıxarmalıdır, çünki mallarm təklifi ilə tələbi bir-birindən fərqli ola bilməz. Bir sıra məsələlər barədə Se)dn mövqeyi klassiklərin mövqeyi ilə eynidir.

İqtisadiyyatm inkişafmda bazarm rolunu çox yüksək qiymətləndi- rən klassiklər iqtisadi həyata dövlətin müdaxilə etməməsinin tərəfdan idilər. Onlann fikrincə, iqtisadiyyatda təkrar istehsal, mal qıtlığı, işsizlik, işçi qüvvəsinin çatışmaması kimi hallar ola bilməz, bazar tənzimləməsi tam məşğulluğu təmin edir. Klassiklər bu fikri təsdiq etmək üçün bazarda tələblə təklifin həmişə bərabər olmasmı, gəlir əldə edənlərin həmin gəliri tam xərclədiklərini vurğulayırdılar. İlk sual və ilk problem burada qarşıya çıxır: nəyə əsasən zəmanət vermək olar ki, gəlir əldə edənlər həmin gəlirin bir hissəsini yığıb saxla- mayacaq, onım hamısmı bazarda xərcləyəcəklər. Bu halda istehlak tələbləri tam ödənilməyəcək. Nəticədə mallann bir qismi satılmayıb qalacaq, istehsal azalacaq, işsizlik yaranacaq. Lakin klassiklərin fikrincə, faiz dərəcələrini dəyişməklə, bu problemi aradan qaldırmaq mümkündür. Qənaət cəhdi və qənaət edilmiş vəsaitin həcmi faiz dərəcəsindən yüksəkdir. Bu fakt müasir dövrün gerçəkliklərində, xüsusən müxtəlif "piramidalann" inkişafıhda parlaq təzahür edirdi. Lakin yığundan fərqli olaraq, investisiyalarm artması faiz dərəcələrinin azalmasmdan asılıdır.

Klassik iqtisadçılar özlərinin belə bir müddəasım da əsaslandınrdı- lar ki, tam məşğulluq - bazar təsərrüfatı üçün normal haldır. Onlann istinad etdiyi bir arqument də qiymətlərin və əmək haqqımn nisbətindəki çeviklik faktı idi.

Satıla biləcək məhsulun həcmi təkcə ümumi gəlirlərin səviyyəsindən deyil, həm də qiymətlərin səviyyəsindən asıhdır. Məsələn, malın bir va- hidinin qiyməti 10 dollar, bu mah almağa xərclənən vəsait 1000 dollar olarsa, hamin maldan 100 vahidini satmaq mümkündür. Lakin əgər xərclərin həcmi 800 dollara düşmüş olarsa, 100 məmulatın hamısım satmaq üçün onun bir vahidinin qiyməti yalnız 8 dollar ola bilər.

Deməli, yığım nəticəsində ahş xərcləri azaldıqda, istehsalm həcmi və məşğulluq göstəriciləri ilə bərabər, qiymətlər də azalır. Bu halda sahib- karlar əmək haqqı dərəcələrini azaldacaqlar. Işçilər isə işsizlər tərəflndən rəqabəti nəzərə alaraq, bu vəziyyətlə razüaşmağa məcbur olurlar. Başqa mallann qiymətinin azaldılması da buna şərait yaradır.

Beləlikə, klassik iqtisadçılar bu nəticəyə gəlirlər ki, məcburi işsizlik mümkün deyil. Bazar tənzimləməsinə xas olan faiz dərəcələri və qiymətlərlə əmək haqqı arasmda nisbətin çevik dəyişməsi kimi vasitələr tam məşğulluğu qoruyub saxlamağa imkan verir. Bu halda dövlətin işə müdaxilə etməsi nəinki gərəksiz, hətta zərərlidir. XIX əsrin axırlannda klassiklərin davamçıları öz sələflərinin baxış- lannı inkişaf etdirərək, iqtisadi nəzəriyyədə yeni bir istiqamət yaratdılar. Bu istiqamətin banisi - Kembric universitetinin professoru Alfred Marşall (1842-1924) idi. Bazar qiyməti, sahibkarlıq, istehlakçımn davra- msı və başqa məsələlər barədə A.Marşallm irəli sürdüyü nəzəri müddəa- lar hələ də öz aktualhğım itirməmişdir. İqtisadçılarm flkrincə, A.Marşall Qərbdə müasir iqtisad elminin inkişafmda mühüm rol oynamışdır. Onun əsas əsəri - 1890-cı ildə işıq üzü görmüş "İqtisad elminin prinsiplə- ri"dir. Bu əsərdə müəllif bazar iqtisadiyyatmm hamar, böhransız inkişafı ideyasmı işləyib hazırlamışdır. Uzun illər boyu Marşalhn bu əsəri bir sıra ölkələrdə iqtisadi nəzəriyyələrə aid əsas dərslik kimi istifadə edilmişdir. Sey kimi, Marşall da üç istehsal amili konsepsiyasma tərəfdar çıxır, lakin daha bir amil - təşkilat amilinin mövcud olduğunu əsaslandmrdı. Onun fıkrincə, əmək haqqınm və rentamn faiz səviyyəsi bir sıra başqa amillərlə yanaşı, həm də istehsahn təşkilindən, sahibkarhq fəaliyyətinin uğurlu olmasmdan, istehsalat rəhbərinin fərdi qabiliyyətindən asıhdır. Bu halda mahn qiymətinin istehsal xərclərindən və normal mənfəətdən artıq hissəsi sahibkann gəlirinə çevrilir.

Marşall belə hesab edirdi ki, tələbin və təkhfin tənzimlənməsi məş- ğulluğun təmin edilməsi üçün böyük əhəmiyyətə malikdir. Onun fıkrincə, bütün tələbi tənzimləyən qəti amil istehlakçı tələbidir və bazar bu cür tənzimləməni avtomatik olaraq həyata keçirir. Marşalhn obrazh təbirincə desək, "tələblə təklif arasmda davamlı tarazlıq yaranmışdırsa, hər hansı amilin təsiri ilə istehsal tarazlıq vəziyyətindon çıxanda, dərhal onu əvvəlki vəziyyətə qayıtmağa sövq edən qüvvələr fəahyyətə başlayır. Bu ona bənzəyir ki, kəndirdən asılmış daş tarazlıq vəziyyətindən çıxanlanda, o dərhal geriyə hərəkət edərək əvvəlki vəziyyətinə qayıdır". Lakin onun fikrincə, xüsusən əmək sahəsində heç də tarazlıq olmur və hər hansı sahədə təklif edilən əmək bu və ya digər dərəcədə mütənasib qaydada tələbə uyğunlaşır. Bununla belə, tələblə təklif arasmdakı uyğunluq kəskin şəkildə pozula bilər. Neoklassik nəzəriyyənin digər nümayəndələri kimi, Marşall da belə hesab edirdi ki, əmək haqqı yüksək olduqda məşğulluğun azalması və işsizliyin artması labüddür. Bu fikri əsaslandırmaq üçün Marşalhn istifadə etdiyi "Ən aşağı məhsuldarhq nəzəriyyəsi"nin mahiyyəti ondan ibarətdir ki, əmək haqqmın səviyyəsi fəhlənin ən aşağı əmək məhsuldarlığı ilə, yəni işçilərin sayı və kapitalın həcmi dəyişməz qaldıqda yaranan ən aşağı məhsuldarhqla müəyyən edi- lir. Bu o deməkdir ki, işçilərin saymın artmlması əmək məhsuldarlığı həddinin azalmasma və bununla da əmək haqqımn azalmasma səbəb olur. Bu nəzəriyyəni haqh olaraq tənqid edirdilər və indi də tənqid edirlər, lakin o hələ də mövcuddur.

Marşallın həmin əsəri yazdığı dövrdə işsizlik səviyyəsi hələ çox yüksək deyiidi və məşğulluğun sabit olmaması o qədər də ciddi problemə çevrilməmişdi. Marşall yazırdı: "Məşğulluğun sabit olmaması böyük bəladır və haqh olaraq, cəmiyyətin diqqətini cəlb edir. Lakin küll hahnda mövcud olan səbəblər üzündən, bu bəla əslində olduğundan daha böyük görünür. Məşğulluğun qeyri-sabitliyinin ümumiyyətlə artmasmı güman etməyə kifayət qədər əsas yoxdur". Marşall belə hcsab edirdi ki, bazar iqtisadiyyatı öz-özünü tənzimləyir, buna görə də məş- ğulluğun dövlət tərəfindən tənzimlənməsinə ehtiyac yoxdur.

Neoklassiklərin əmək sahəsində bir sna maraqh və mühüm tədqi- qatlarmı qeyd etmək olar. Onlar öz araşdnmalannm obyekti kimi, sərvətlə yanaşı, insam da öyrənirdilər. Siyasi iqtisad elminə tərif verərkən Marşall yazndı ki, bu ehn "bir tərəfdən, sərvətləri araşdmr, digər tərəfdən, insanın öyrənilməsinin bir hissəsidir. İnsan amih insamn gündəhk əmək prosesində və onun həmin prosesdə yaratdığı maddi ehtiyatlann təsiri altında formalaşmışdn". Gördüyümüz kimi, bu termini heç də M.C.Qorbaçovun ixtirası saymaq ohnaz, hərçənd sovet və rus iqtisadi ədəbiyyatmda bu termindən geniş istifadə edilməsi faktı onun adı ilə bağhdn. Marşah belə hesab edirdi ki, istər istehsal probleminin, istərsə də istehlak probleminin mərkəzi obyekti insandn.

Neoklassiklər iqtisadiyyatı cəmiyyətin təşkilat formasmdan asılı ol- mayan bir hadisə kimi, insam isə hər hansı vəziyyətdə öz gəlirini maksimum artnmağa, bu gəliri əldə etmək üçün səyləri və məsrəfləri isə minimuma endirməyə çahşan "İqtisadi insan" kimi qiymətləndirirlər. Marşah faydalıhq həddi və məhsuldarhq həddi nəzəriyyələrindən, eləcə də iqtisadi-riyazi məktəblərin o dovr üçün mövcud olan təcrübəsindən istifadə edərək, iqtisadi araşdırmalarda riyazi metodlarm geniş tətbiqinə əsaslanan yeni bir istiqamət yaratdı. O, bazarm konkret problemlərinin öyrənilməsində iqtisadi-riyazi metodlardan istifadə edərək öz nəzəriyyəsini praktikaya yönəltməyə çahşırdı. MarşaUm irəh sürdüyü bir sıra müddəalar bu gün də öz aktualhğmı itirməmişdir.

Artur Piqu (1877-1959) Marşalhn davamçısı və şagirdi idi. Piqunun 1933-cü ildə çapdan çıxmış "İşsizlik nəzəriyyəsi" adh kitabmda klassik işsizhk nəzəriyyəsinin yuxanda bəhs etdiyimiz əsas müddəalan ən tam şəkildə şərh edilmişdi. Piqu belə hesab edirdi ki, işsizhyin səbəbi - əmək haqqmın yüksək olmasıdır, əmək haqqı azaldıqda istehsal xərcləri də azaldığma və əlavə işçilər qəbul etmək imkam yarandığına görə, bu halda məşğulluq artır. Onun fıkrincə, istehsal xərclərinin azaldıhnası bü- tövlükdə maUann qiymətinin azabnasma və gəhr mənbəyi əmək haqqm- dan ibarət olmayan əhah qruplanmn ahcıhq qabihyyətinin artmasma səbəb olur, nəticədə tələbat artur, istehsahn və məşğulluğun

genişlənməsinə stimul yaranır. Piqunun mülahizələrinə görə məşğullu- ğun həcmini müəyyən edən digər amil - əməyə real tələb funksiyasıdır. Onun son qənaəti belədir: "Muzdlu işçilər arasmda tam sərbəst rəqabət yarandıqda və əmək tamamilə mobil olduqda işçilərin təkid etdikləri real əmək haqqı dərəcələri ilə əməyə tələb funksiyası arasmda əlaqənin xarakteri çox sadə olacaqdır. Əmək haqqı dərəcələri ilə əməyə tələb arasmda elə münasibətlər yaratmağa cəhd göstəriləcəkdir ki, hamı məş- ğul olsun". Piqu "könüllü işsizlik nəzəriyyəsi"nin tərəfdan idi. Həmin nəzəriyyəyə görə, fəhlələr tələblə təklifin real nisbəti nəticəsində bazarda yaranmış "normal" əmək haqqı müqabilində işləməyə razılıq vermə- məklə özlərini könüllü olaraq işsizliyə məhkum edirlər. Klassik nəzəriyyənin bir sıra davamçılan məşğulluq və işsizlik ilə əmək haqqı arasmda asıhhq olmasına həlledici əhəmiyyət verirdilər. Məsələn, Macsaçusets Texnologiya İnstitutunun professoru Martin Veytsmamn fikrincə, işsizhyin azaldılması və məşğuUuğrm artınlması üçün əsas tədbir əmək haqqınm çevikliyini artırmaqdan ibarət ohnahdu. M.Veytsmamn 1980-ci illərdə irəh sürdüyü təkliflərin mahiyyəti bundan ibarətdir ki, əmək haqqımn xeyh hissəsi firmanm rentabehi işləməsi ilə əlaqələndirilməlidir. Əgər əmək haqqı dərəcəsi saatda 10 dollara bərabərdirsə, zəmanəth əmək haqqı dərəcəsi 5 dollar həcmində müəyyən edilməh, əmək haqqının qalan hissəsi (baxdığımız halda 5 dollar) isə mənfəətdən faiz kimi ödənilməhdir. Firmanm işləri uğurlu olduqda, bir saathq qazancm ümumi məbləği 10 dohardan da çox ola bilər, istehsal azaldıqda isə bu məbləğ 5 dollara qədər azala bilər. Bu halda istehsal xərcləri azalacaq, əlavə işçi qüvvəsi cəlb etmək imkam ya- ranacaq və nəticə etibarilə işsizlik azalacaqdır.

Bu üsul həm iqtisadi, həm də sosial mövqedən çox ciddi tənqid edüir: qeyd edilir ki, bu halda əmək məhsuldarlığmm artması ləngiyir, həyat səviyyəsi aşağı düşür və i.a. Lakin real həyatda elə həmin Ulərdə ABŞ-da mənfəətdə payçı kimi iştirak etmək qaydası nəzərdə tutulan əmək sazişlərinin sayı xeyli artmış, bununla da işçinin əldə edəcəyi gəlirlə firmanm rentabelhyi arasında asılıhq xeyh güclənmişdi.Bu konsepsiyaya ardıcıl sadiq qalan klassik istiqamətin daha bir nü- mayəndəsinin - Rusiya hökumətinin iqtisadi islahatlar və bazar münasi- bətlərinə keçid məsələləri üzrə amerikah məsləhətçisi Cefri Saksın fikrincə, bazar iqtisadiyyatında çox mühüm bir qanunauyğunluq müşahidə edilir: hər dəfə əmək haqqı yüksələndə şirkət öz işçüərinin sayrnı azaldır, əmək haqqı azalanda isə işçüərin sayım artınr. Buradan belə nəticə çıxarmaq olar ki, işsizhyin mənbəyi ölkə üzrə orta əmək haqqı səviyyəsinin həddən artıq yüksək olmasıdır. Saks belə hesab edir ki, işçi qüvvəsinə tələbatı azaldan bu faktorla yanaşı, minimum əmək haqqmın qanunla müəyyən edilən qiyməti də mühüm rol oynayıx. Saks yazır: "Bəlkə də firma işçini daha aşağı maaşla işə götürməkdən imtina etməzdi, elə işçi özü də bu şərtlə işləməyə razıdır, lakin qanun əmək haqqmın müəyyən həddən aşağı olmasmı həm müəssisəyə, həm də işçiyə qadağan edir".

Göründüyü kimi, bazar iqtisadiyyatı məsələləri, o cümlədən əmək bazarı ilə bağh problemlər iqtisad elminin əsas istiqamətləri üə məşğul olmuş alimlər tərəfindən geniş araşdırılmışdır.


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət