Ana səhifə

3 + 1 (3 ects kredisi) Yıl / Yarıyıl


Yüklə 44.82 Kb.
tarix14.06.2016
ölçüsü44.82 Kb.

KİMYA

00109


3 + 1 (3 ECTS Kredisi)

1. Yıl / 1. Yarıyıl

Lisans

Zorunlu

4 saat/hafta

Ders verme: 3 saat/hafta,

Uygulama: 1 saat/haftaTürkçe

Ders Veren Öğretim Elemanı: Doç. Dr. Yeşim Salman/ Yrd. Doç. Dr. Hasan Ertaş

DERSİN (KATALOG) İÇERİĞİ:

Kimyanın tanımı, maddelerin sınıflandırılması, maddelerin fiziksel ve kimyasal özellikleri, atomlar, moleküller ve iyonlar, atom teorisi, atomun yapısı, kimyasal reaksiyonlarda kütle ilişkisi, sulu çözeltilerdeki reaksiyonlar, çözeltilerin genel özellikleri, gazlar, gaz kanunları, gazların kinetik moleküler teorisi, ideal gaz davranışından sapmalar, kimyasal reaksiyonlarda enerji değişimleri, kuantum teorisi ve atomların elektronik yapısı.


ÖNKOŞUL: Yok

DERS KİTABI/DİĞER MATERYAL:


 • Petrucci R. H., Harwood W. S., Herring F. G., Genel Kimya İlkeler ve Modern Uygulamalar (General Chemistry Principles and Modern Applications), Prentice Hall International 10.baskıdan çeviri.

 • Chang R., Genel Kimya (General Chemistry), Mc Graw Hill Inc., 4th, 5th, 6th editions

 • Brown T. L., LeMay H. E., Burstein B. E., Genel Kimya (General Chemistry), Prentice Hall International, 7th edition

DERSİN AMACI VE HEDEFİ:


 • Öğrencilere genel kimya ile ilgili temel kavramları vermek.

 • Atom ve moleküllerin yapısal özellikleri hakkında bilgi vermek, kimyadaki temel teorileri ve bu teorileri kullanarak moleküler geometri, bağ oluşumunu açıklamak .

 • Kimyasal reaksiyonlarda reaktifler ve ürünler arasındaki kütle ilişkisi, enerji değişimini öğretmek, termodinamik yasaları, entalpi ve iç enerji kavramlarını anlatmak.

 • Öğrencilerin problemlerin çözümünde ve elde edilen çözümleri yorumlanmasında mevcut yeteneklerini geliştirmek.

 • Günlük hayatta yer alan kimyasal olayların varlığını hatırlatarak öğrencilerin öğrenmeye karşı meraklarını arttırmak ve olaylar karşısında neden-niçin ilişkilerini kurmalarını sağlamak.

 • Öğrencilerin soyut ve güç anlaşılır kavramları algılayabilmelerine ve analitik düşünce tarzı geliştirebilmelerini sağlamak.

 • Anlatılan konuların tartışıldığı uygulamalar yaparak öğrencinin derse katılımını ve bu sayede problemlerin tanımlanması ve çözümlemesinde sistematik yaklaşımlara sahip olmalarını sağlamak, öğrencilerin problem çözme yeteneklerini geliştirmek.

 • Öğrencilerin laboratuar becerilerini geliştirmek.

DERS PROGRAMI:

Konuyla ilişkili uygulama problem çözümleri her ders yapılır. Gerekli bilgilendirmeden sonra laboratuar deneyleri yapılır.


HAFTA

DERS

UYGULAMA

1

Kimya biliminin tanımlanması, maddelerin sınıflandırılması, maddenin fiziksel ve kimyasal özellikleri, kütle ve ağırlık, hacim, yoğunluk, sıcaklık skalaları, sayıların kullanımı, bilimsel notasyon, anlamlı rakamlar
2

Atom teorileri, atomun yapısı, elektron, radyoaktivite, proton ve çekirdek, nötron, atom numarası, kütle numarası, izotoplar,
3

periyodik tablo, moleküller ve iyonlar, molekül formülleri, deneysel formüller
4

Kuantum sayıları, elektron dağılımları, periyodik çizelge, atom büyüklükleri, iyonlaşma enerjisi, elektron ilgisi, manyetik özellikler
5

İyonik bileşikler, moleküler bileşikler, asitler ve bazlar, hidratlar, kimyasal reaksiyonlarda kütle ilişkileri, atom kütlesi, bir elementin mol kütlesi, molekül kütlesi, kütle spektrometresi, bileşiklerin yüzde bileşimi, molekül formüllerinin saptanması.

X

6

Kimyasal denklemler, kimyasal denklemlerin yazılması ve denkleştirilmesi, sulu çözeltilerdeki reaksiyonlar, sulu çözeltilerin genel özellikleri.

X

7

Çökelme reaksiyonları, çözünürlük, moleküler eşitlikler ve iyonik eşitlikler, asit-baz reaksiyonları, asit ve bazların genel özellikleri, asit-baz nötralizasyonu, yükseltgenme-indirgenme reaksiyonları, yükseltgenme sayısı, redoks reaksiyon türleri.

X

8

Reaktiflerin ve ürünlerin miktarlarının hesaplanması, kısıtlayıcı bileşen kavramı.
9

Arasınav
10

Reaksiyon veriminin tanımı, çözelti konsantrasyonları ve çözeltilerin seyreltilmesi, gravimetrik analiz, asit-baz titrasyonları, yükseltgenme-indirgenme titrasyonları.

X

11

Gazlar, gaz halinde bulunan maddeler, bir gazın basıncı, gaz kanunları, basınç-hacim ilişkisi, Boyle Kanunu, sıcaklık-hacim ilişkisi, Charles ve Gay Lussac Kanunu.
12

Hacim-mol sayısı ilişkisi Avogadro kanunu, ideal gaz denklemi, yoğunluk hesaplamaları, gaz stökiyometrisi, Dalton’un kısmi basınçlar kanunu, gazların kinetik moleküler teorisi, gaz kanunlarının uygulanması, gazların yayılması, moleküler hızların dağılımı.

X

13

Termokimya, enerjinin tanımı ve enerji türleri, kimyasal reaksiyonlardaki enerji değişimleri, entalpi, termokimyasal eşitlikler, kalorimetre, spesifik ısı ve ısı kapasitesi, sabit hacim ve sabit basınç kalorimetresi.
14

Standart oluşum ve reaksiyon entalpisi, çözünme ve seyrelme ısısı, termodinamiğe giriş, ısı ve iş, entalpi ve termodinamiğin birinci kanunu

X

HAFTALIK DERS SAATİ/HER DERS SAATİNİN SÜRESİ:


Teorik: 3 saat/hafta 90 dakikalık blok ders, uygulama: 1 saat/hafta

DERSİN MESLEK EĞİTİMİNİ SAĞLAMAYA YÖNELİK KATKISI:


 • Genel kimyaya ilişkin kavramları tanımlayabilecek, kimyasal özellikler, kimyasal ilişkiler ve kimyasal mekanizmalara ilişkin bilgiye sahip olacaklardır.

 • Öğrenciler kimyasal çalışmalarda üç boyutlu atomal ve moleküler düzeyde düşünebilecekler moleküler geometri, bağ oluşumu açıklayabileceklerdir.

 • Kimyasal reaksiyonlarda reaktifler ve ürünler arasındaki kütle ilişkisi, enerji değişimini tanımlayabileceklerdir.

 • Termodinamik yasaları, entalpi ve iç enerji kavramlarını anlayıp yorumlayabileceklerdir.

 • Problemlerin çözümüne yönelik olarak tartışabilme, sonuca ulaşma becerilerine sahip olacaklardır .

 • Kimyasal olayların yaşamdaki önemini algılayıp olayları farklı bir bakış açısı ile yorumlayabileceklerdir.

DERSİN DEĞERLENDİRİLMESİ:


İlgili tabloda haftalara yayılmış olarak verilen ders içeriğine bağlı kalarak ders anlatılacaktır. Dönem boyunca dersler ile ilgili örnek problemler çözülecek ve bu çözümleri öğrencilerle birebir yaparak, tahtada çözdürerek, öğrencinin derse ilgisi sağlanacaktır. Dersin değerlendirilmesinde, (1) ara sınav ve (1) final sınavı yapılacak ve doğrudan değerlendirme sistemi uygulanacaktır.

DERSİN TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ PROGRAM ÇIKTILARIYLA İLİŞKİSİ:


(Program çıktısı tam sağlanıyor ise X; kısmen sağlanıyor ise / ; sağlanmıyor ise boş bırakınız)

1


Matematik, fen bilimleri ve tekstil ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi; bu alanlardaki teorik ve pratik bilgileri tekstil mühendisliği problemlerini çözmek için uygulayabilme becerisi.

X

2

Tekstil mühendisliği problemlerinin çözümü için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi.
3

Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi koşullar altında belirli gereksinimleri karşılamak üzere tasarlama ve bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi (Gerçekçi koşullar: Ekonomi, çevre sorunları, sürdürülebilirlik, üretilebilirlik, etik, sağlık, güvenlik, sosyal ve politik sorunlar vb)
4

Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi.
5

Tekstil mühendisliği problemlerini belirleme, formüle etme ve çözebilme; bu amaçla uygun analiz ve modelleme yöntemlerini uygulama becerisi.

X

6

Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin verilmesi, mühendislik çözümlerinin güvenlik ve hukuksal açıdan değerlendirilmesi.
7

Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi.

X

8

Tekstil mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda, sağlık, çevre, enerji tasarrufu, kalite ve verimlilik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olma.

X

9

Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci, bilgiye erişebilme becerisi.
10

Proje, risk ve değişiklik yönetimi ile girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürülebilir kalkınma konularının tekstilin farklı alanlarına uygulanabilirliği hakkında bilgi sahibi olma.
11

Tekstil mühendisliği uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi.
12

Bireysel çalışma becerisi.
13

Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.HAZIRLAYAN: Doç. Dr. Yeşim Salman/ Yrd. Doç. Dr. Hasan Ertaş 10.10.2012Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət