Ana səhifə

2015–2016 ÖĞretim yili 12. Siniflar coğrafya dersi DÖnem yazili sinavi sorularidir aaaaaaaaaaa


Yüklə 111.96 Kb.
tarix17.06.2016
ölçüsü111.96 Kb.

2015–2016 ÖĞRETİM YILI 12. SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 1.DÖNEM 2. YAZILI SINAVI SORULARIDIR AAAAAAAAAAA
1. Türkiye’deki ulaşım özellikleri ile aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Ulaşım sistemlerinin en fazla geliştiği yer Ege bölgesidir.

B) Kara ve demir yolu ulaşım sistemleri daha çok doğu batı doğrultusunda gelişmiştir.

C) En fazla gelişen sistem karayolu ulaşımıdır

D) Kıyılar ile iç kesimler arasında ulaşım zor olduğu için ulaşım belirli geçitlerden sağlanır

E) İç ve Güney Doğu Anadolu’da platoların geniş alan kaplaması ulaşımı kolaylaştırmıştır.

2. Coğrafya öğretmen i derste yeryüzü şekillerinin kültürel öğelere etkisini anlatırken ülkemizin dağlık ve engebeli yörelerinin varlığı bir çok türkü sözünde kendisini göstermektedir, dedikten sonra

''Şu dağlarda kar olsaydım'' ''Yol ver dağlar yol ver bana''

''Dağlar kızı Reyhan'' türkülerinden örnekler vermiştir.

Dersini yüzey şekilleri oldukça düz olan ....................

gibi ülkelerde dağlarla ilgili şarkı sözlerine neredeyse rastlanmaz, sözleriyle bitirmiştir. Cümlede öğretmenin sözünü ettiği ülke yüzeyşekilleri göz önüne alınırsa aşağıda verilen ülkelerden hangisi olabilir?

A)İsviçre B)Hollanda C)İtalya D)Çin E)Japonya


3. Aşağıda verilen ilk kültür merkezlerini oluşturan uygarlıklarını oluşturan medeniyetlerden hangisi diğerlerinden daha güneyde yer almaktadır?

A)Çin B)Hindistan C)Mısır D)İnkalar E)Mayalar


4. İskenderun-Mersin arası, Bornova başta olmak üzere İzmir civarı,

Yeşil Bursa Ovası, Sakarya Ovası, Çorlu-Adapazarı arası

Yukarıda verilen alanlar ülkemizdeki yoğun sanayileşme ve şehirleşmeye maruz kalan alanlardır.

Aşağıda verilenlerden hangisi yukarıda belirtilen alanlardan biri değildir?

A)Eskişehir B)Adana C)İstanbul D)Kayseri E)İzmit


5.Aşağıdakilerden hangisi geleceğin ekonomisinin özelliklerinden biri değildir?

A)Hizmet sektörü ağırlıklıdır

B) Rekabet alanı küreseldir

C) Kitlesel üretim yerine zamanında üretim ağırlık kazanmıştır

D) Çok yönlü yenilikçi bilgili işgücüne ihtiyaç duyar

E) Büyümeyi belirleyen en önemli özellik sermayedir


6- Aşağıdakilerden hangisi köyden kente göçün itici sebeplerinden biri değildir?

A) Aşırı nüfus artışı B) Eğitim imkânsızlıkları

C) Tarımda makineleşme D) Konut yetersizliği

E) Sağlık hizmetlerinin yetersizliği


7- Aşağıdaki bölgelerin hangisinde tropikal fırtınalar etkili değildir?

A) Meksika Körfezi B) Bengal Körfezi C) Adriyatik kıyıları

D) Kaliforniya E) Güneydoğu Asya

8- I. Endonezya’da tsunamilerin etkili olması

II. Japonya’da her yıl şiddetli depremlerin görülmesi

III. ABD’nin güney kıyılarında kasırgaların etkili olması

IV. Sel ve taşkınların Myanmar’da can ve mal kayıplarına neden olmasıYukarıda verilen doğal afetlerden hangilerinin oluşumu ile küresel ısınmayı ortaya çıkaran etkenler arasında bir bağlantı kurulamaz?
A) Yalnız III B) I ve III C) II ve III D) I ve II E) III ve IV
9. Küresel ısınma sonucu aşağıdakilerden hangisinin ülkemizde gerçekleşeceğini söylemek doğru olmaz?

A)Çarşamba ovasından yılda iki kez ürün alınabilmesi

B)Kar yağışlarının azalması

C) Kars'ta tarımın arması

D)Hayvansal üretimin artması

E)Buharlaşma miktarının artması


10. Geleceğin dünyasını belirleyecek en önemli faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Tarımsal faaliyet B) Sanayi C) TicaretD) Teknoloji E) İletişim

11. Türkiye’de ulaşım sistemleri ile ilgili verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Deniz ve demir yolu taşımacılığı maliyeti düşürücü yönde olumlu etki sağlar.

B)Hava yolu ulaşımından kar edilmesi daha çok büyük şehirlerde kendini gösterir.

C) Doğu Anadolu bölgesi ulaşım maliyetinin fazla olduğu bölgelerimizden biridir.

D)Ege Bölgesi’nde doğu batı yönlü ulaşım tünellerle sağlanır.

E)Dağların Karadeniz ve Akdeniz de paralel uzanması kıyı ile iç kesim arasındaki ulaşımı olumsuz etkiler.


12- Aşağıdakilerden hangisi Ülkemizde Kara ve demir yolu ulaşım ağlarının oluşmasında en önemli etkendir?

A)Denize göre konum B)Nüfus C)Bitki örtüsü

D)Dağların uzanış doğrultusu E)İklim


13-Grafikteki bilgiler göz önüne alındığında, bu ülkeyle ilgili olarak aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir?

A)İşsizlik oranı azdır.

B)Nüfus dağılımı dengelidir.

C)Tarımsal üretimi yetersizdir.

D)Gelişmemiş bir ülkedir.

E)İthalat giderleri ihracat gelirlerinden fazladır14. Aşağıda verilen cümlelerden hangisi, ülkemizde yaşanan kentleşme sürecinin en belirgin özelliğidir?

  1. Kentleşme süreci planlı bir şekilde gerçekleşmiştir.

  2. Kentleşme süreci kısa zamanda ve hızlı gerçekleşmiştir.

  3. Kentleşme, tüm bölgelerimizde aynı zamanda ve aynı hızla olmuştur.

  4. Kentleşmeyi sağlayan en önemli sebep ulaşımın gelişmesi olmuştur.

  5. Küçük kentler, büyük şehirlere oranla daha hızlı kentleşme sürecine girmiştir

15. Trabzon’un bir liman kenti olarak, Giresun ve Rize’ye oranla daha çok gelişmiş olması aşağıdakilerden hangisine bağlanabilir?

A)Nüfusunun fazla olması B)Tarımsal üretimin çok olmasına

C)Kıyılarının elverişli olmasına D)Balıkçılığın çık gelişmiş olmasına

E)İç bölgelere ulaşımın kolay olmasına


16. Sanayinin gelişmiş olduğu bölgelerdeki nüfus artışı, doğumlardan çok

bölge dışından alınan göçlerden oluşmaktadır.Aşağıdaki beş bölgenin doğum oranı aynı olduğuna göre, bu bölgelerden hangisinin gelişme düzeyi daha düşüktür?17- Aşağıda verilen hangi komşu ülkeler ile aramızda Petrol yada doğalgaz boru hattı yoktur?

A) Ermenistan Gürcistan B) Gürcistan Yunanistan

C) Yunanistan Ermenistan D) Ermenistan Suriye

E) Suriye Yunanistan


18. Aşağıdakilerden hangisi küresel ısınmaya bağlı olarak yaşanabilecek olaylar arasında gösterilemez?

A) Deniz seviyesinin yükselmesi B) Buzulların erimesi

C) Volkanik olayların artması D) Erozyonun şiddetlenmesi

E) Havada bulunan gazların oranının değişmesi


19- Yeryüzündeki bazı yerler yalnız bugün değil tarih boyunca insanların yerleşmek için tercih ettiği alanlar olmuştur.

Buna göre,

  1. Ulaşım koşullarının uygun olması

  2. Kuzey Yarımkürede bulunmaları

  3. Verimli tarım arazilerine yakın olmaları

  4. Ekvator üzerinde bulunmaları

gibi özelliklerden hangileri söz konusu alanların ortak özellikleri arasında gösterilemez?

A)Yalnız I B) II ve IV C)II ve III D)Yalnız IV E) Yalnız III20- Aşağıdaki bölgelerden hangisine sanayi ve ekonomik özelliklerinden dolayı yoğun bir göç olayı

yaşanmıştır?

A) Kanada’nın orta kesimleri B) Avustralya’nın iç kısımları

C) Ruhr Havzası D) İskandinav Yarımadası

E) Patagonya (Arjantin)21-Aşağıdaki bölümlerden hangisinde yer şekilleri, ulaşımda önemli bir doğal engel oluşturmaz?

A)Yukarı Murat-Van B)Hakkari C)Ergene D)Adana E)Batı Karadeniz


22- Bir ülkenin ithalatında ham ve yarı işlenmiş maddeler, ihracatında ise yapılmış eşyalar büyük paya sahipse, bu ülke aşağıdaki gruplardan hangisine girer?

A)Turizm gelişmiştir B)Endüstrisi gelişmiştir

C)Tarım ürünü fazlası olan bir ülkedir D)Nüfus yoğunluğu fazladır

E)Yer altı zenginliği fazladır


23- Aşağıdaki liman kentlerinden hangisinin hinterlandı ( art bölgesi )

ile demiryolu bağlantısı yoktur?

A) Antalya B) İzmir C) Bandırma D) İskenderun E) Mersin
1-Yer sarsıntısı 2-Fay oluşumu 3-Karbon miktarındaki artış

4-Yamaç ve çamur akıntısı 5-Tsunami 6- Kasırga ve Hortumlar

7-Göllerde yer altı su seviyelerinde değişmeler

24-Yukarıda verilen olaylardan hangileri sismik (Deprem) hareketlerin yol açacağı olaylardan değildir?

A) 1-4 B) 3-5 C) 6-7 D) 3-6 E) 5-6


25-1998 yılında Orta Amerika ülkelerinden Honduras'ı etkileyen şiddetli kasırga ve yağışların ardından, Devlet Başkanı Carlos Flores "Başımıza gelen en büyük felaket bu. Köprüler, yollar, elektrik hatları, su ve kanalizasyon şebekeleri yıkıldı. Elli yılda yavaş yavaş yapılanları, yetmiş iki saatte yitirdik." demiştir. Carlos Flores bu sözleriyle kasırganın yol açtığı,

I. toprak, II. ekonomi III. altyapı, IV. nüfus

Kayıplarından hangilerini vurgulamıştır? ( YGS 2010)

A)I-II B)I-III C)II-III D)II-IV E)III-IV26-Aşağıdaki tabloda Türkiye’nin dış ticaretinde(ithalatında) önemli yeri olan bazı ülkeler verilmiştir.(2014)

Seçilmiş ülkeler

İthalat(milyon dolar)

A.B.D

12.727

İngiltere

4.680

Fransa

8.122

İtalya

12.055

X

25.288

Buna göre tabloda X ile gösterilen ülke aşağıdaki seçeneklerden hangisinde verilmiştir?

A)Almanya B)İran C)Rusya D)Çin E)Suudi Arabistan


27- Türkiye’de dış ticaret hacmi büyümesine rağmen, ihracatın istenilen seviyeye ulaşmamasından aşağıdakilerden hangisi etkili değildir?
A)Dış pazardaki rekabet güçlüğü B)Yeni pazar alanlarının bulunmaması

C)Nüfus artış hızının yüksek olması D)Ulaşım, depolama ve tanıtım yetersizliği

E)Coğrafi konumunun uygun olmaması


28-Aşağıdakilerden hangisi gelişmiş bir ülkenin özelliklerinden biri değildir?

A)İthalat giderleri yüksektir. B)Hammadde ithalatı fazladır.

C)Tarımda çalışan kişi sayısı azdır. D)İhracatında sanayi ürünleri önde gelir

E)Çalışma yaşı ortalaması yüksektir


29- Ülke içerisinde yapılan her çeşit mal ve hizmet alışverişi iç ticaret olarak adlandırılır.

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye'de iç ticaretin gelişmesini sağlayan unsurlardan biri değildir?

A) Bölgelerin yüz ölçümlerinin farklı olması

B) Her bölgede farklı madenlerin çıkarılması

C) Bölgelerin nüfus sayılarının farklı olması

D) Bölgelerin farklı sanayileşme düzeylerine sahip olması

E Her bölgede farklı ürünlerin yetiştirilmesi
30-Aşağıdaki alanlardan bir bölge oluşturulmaya çalışılsa hangisi dışarıda kalır?

A)Hakkari çevresi B)Menteşe Yöresi C)Rize çevresiD)Çukurova çevresi E)Yıldız Dağları çevresi
31- Yandaki haritada numaralandırılmış geçitlerin isimleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

1 2 3 4 5

A)Çubuk Belen Sertavul Gülek Zigana

B)Gülek Sertavul Çubuk Zigana Belen

C)Sertavul Çubuk Zigana Gülek Bolu

D)Belen Sertavul Çubuk Zigana Bolu

E) Belen Gülek Çubuk Bolu Zigana32- Türkiye'de kara yolu ile yapılan taşımacılığın diğer ulaşım türlerinden daha fazla olmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Taşıtların bir kısmının Türkiye'de üretilmesi

B) Kara yolu taşımacılığının ucuz olması

C) Yol boyunca konaklama tesislerinin bulunması

D) Taşıt kapasitesinin artması

E) Kara yolu ile Türkiye'nin her yerine ulaşılabilmesi
33- Aşağıdaki ekonomik faaliyetlerden hangisi bir bölgenin nüfus, ekonomik, sosyal ve kültürel yapısını kısa zamanda değiştirir?

A) El sanatları B) Tarım C) Bankacılık D) Balıkçılık E) Sanayi


DİKKAT Cevaplarınızı YALNIZCA CEVAP anahtarına işaretleyeniz.

Her soru 3 puandır. B A Ş A R I L A R SÜRE 35 DKDIR.

F B.AŞKIN F. ÇELİKDEMİR Ali BULUT Zafer ESEN

ADI SOYADI:
SINIFI: NO:
AAAAAAAA


1

A

B

C

D

E

2

A

B

C

D

E

3

A

B

C

D

E

4

A

B

C

D

E

5

A

B

C

D

E

6

A

B

C

D

E

7

A

B

C

D

E

8

A

B

C

D

E

9

A

B

C

D

E

10

A

B

C

D

E

11

A

B

C

D

E

12

A

B

C

D

E

13

A

B

C

D

E

14

A

B

C

D

E

15

A

B

C

D

E

16

A

B

C

D

E

17

A

B

C

D

E

18

A

B

C

D

E

19

A

B

C

D

E

20

A

B

C

D

E

21

A

B

C

D

E

22

A

B

C

D

E

23

A

B

C

D

E

24

A

B

C

D

E

25

A

B

C

D

E

26

A

B

C

D

E

27

A

B

C

D

E

28

A

B

C

D

E

29

A

B

C

D

E

30

A

B

C

D

E

31

A

B

C

D

E

32

A

B

C

D

E

33

A

B

C

D

E

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət