Ana səhifə

2013 yili özel diŞ protez laboratuarlarindan kron-köPRÜ ve implant üSTÜ kron-köPRÜ protez yapimi hizmeti alimi tekniK Şartnamesi


Yüklə 54.73 Kb.
tarix22.06.2016
ölçüsü54.73 Kb.
T.C.

SAĞLIK BAKANLIĞI

ESKİŞEHİR AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI HASTANESİ
2013 YILI

ÖZEL DİŞ PROTEZ LABORATUARLARINDAN KRON-KÖPRÜ VE İMPLANT ÜSTÜ KRON-KÖPRÜ PROTEZ YAPIMI HİZMETİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ
1-TANIM:

Hastanemizin 2013 Mali Yılı için 07.12.2005 tarihli ve 26016 Sayılı R.G. de yayımlanan “Diş Protez Laboratuarları Yönetmeliği”doğrultusunda, hareketli protez bitim işi ve işlerinin malzemeli, nitelik ve asgari sayıları belirtilmiş olan elemanlar ile tıbbi cihazları bulunduran ve belirlenmiş kriterler dahilindeki özel protez laboratuarlarına ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliye her bir iş kalem için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşmesi üzerinden yaptırılması hizmet alım işidir.2-AMAÇ:

Hastanemizde yapılan kron-köprü ve implant üstü kron-köprü protez yapımı işlerinin tamamının kendi protez teknisyenlerimiz tarafından karşılanamamasından dolayı, karşılanamayan protez işlerinin yapımı ile ilgili ‘’ diş protez teknisyenliği hizmetini ‘’kapsar.3-KAPSAM:

Hastanemizde kron-köprü ve implant üstü kron-köprü protez yapımı hizmetinin daha işler hale gelebilmesi için gerekli olan teknisyenlik hizmetinin, Hastanemizce belirlenen saatler içerisinde nitelikli personel eliyle hizmet sunumunu kapsar.4-YAPTIRILACAK İŞİN TANIMI

4-1-KRON-KÖPRÜ

4-1-1-Metal destekli tek parça kron-köprü (seramik) tek üye

4-1-2-Metal Destekli kron-köprü tamiri tek üye

4-1-3-Geçici kron tek üye

4-2- İMPLANT ÜSTÜ KRON-KÖPRÜ

4-2-1-İmplant üstü metal destekli tek parça kron (seramik) tek üye

4-2-2-İmplant üstü krona bağlı gövde tek üye

4-2-3-İmplant üstü krona bağlı gövde tamiri tek üye
5-GENEL ESASLAR

5-1-Yüklenici firma, hastanemiz ile firma arasındaki her türlü irtibatı ve iş transferini Baştabipliğimizin isteği doğrultusunda aksatmadan sağlayacaktır.

5-2-Kurumumuz, yüklenici firmaya hastane içerisinde bedelsiz olarak yer tahsis edecektir. Yüklenici firmaya işin ifası ile ilgili hastane içerisinde idare tarafından yer tahsis edildiğinden; Yüklenici firma, bu yer ile ilgili, herhangi bir nedenle idare tarafından tahliye istenilmesi halinde noterden protesto çekmeye gerek kalmadan ve itiraz edilmeden tahliyesini yapacaktır.

5-3-Yüklenici firmaya işin ifası ile ilgili hastane içerisinde idare tarafından yer tahsisi yapıldığından, sözleşmeyi takiben ilgili yer teslimi ‘’Yer Teslim Tutanağı ‘’ ile yapılacaktır.

5-4-İşin bitimine kadar ilgili yerin elektrik ve su bedelleri sayaçlarından okunarak, soğutma ve ısıtma bedelleri de fankollerin gücüne göre hesaplanarak yüklenici firmadan tahsil edilecektir.

5-5-Yüklenici firma tüm işlemleri kendi laboratuarlarında yapacaktır. Hastanemize getirildikten sonra, teslim aşamasına kadar düzeltme, uygulama, teknisyenlik işleri hastanemizin iletişim laboratuarında hekimlerimizin talimatıyla yüklenici laboratuar teknisyenince gerçekleştirilecektir.

5-6-Yüklenici firma, hastanemizde hafta içi saat 08:00-17:00 arasında kendisine tahsis edilen çalışma alanlarında kişisel korunma ekipmanlarını (eldiven, maske vs) ve yapılacak işin türüne göre kullanılacak alçı çeşidi, model hazırlama, basit tesviye ve polisaj vs sarf malzemelerini kendisi temin edecektir

5-7-Hastanemizce özel laboratuarlara tahsis edilen çalışma alanlarının tertip, düzen ve temizliğinden yüklenici firma sorumlu olacaktır.

5-8-Yüklenici firmaya hastanemizde tahsis edilen çalışma alanlarındaki büro veya laboratuar malzemeleri, mobilyaları, tamiratı, boyası, altyapısı, her türlü giderleri firmaya ait olup idarenin isteği doğrultusunda tüm giderler karşılanacaktır.

5-9-İşlerin teslim edilmesi, teslim alınması, taşınması vs gibi uygulamalarda belirleyici taraf kurumumuz olup, yüklenici firma bu kurallara uyacaktır. Sözleşme süresi içerisinde yapılacak herhangi bir değişikliğin ilgili firmaya bildirilmesi halinde, yüklenici kendisine verilen süre içerisinde bu değişikliklerle ilgili her türlü malzeme, ekipman ve alt yapıyı bedelsiz olarak sağlayacaktır.

5-10-Hastanemiz kliniklerinde kullanılacak olan seramik renk skalaları firma tarafından her klinikte bulunmak koşuluyla temin edilecektir.

5-11-Laboratuarlar; hiçbir ikaz ve ihtara gerek kalmaksızın gerekli her türlü emniyet tedbirlerini zamanında almak, kazalardan korunma usül ve çarelerini elemanlarına öğretmekle yükümlüdürler. Bu nedenle özel laboratuar elemanlarının gerek dikkatsizlik gerekse tedbirsizlik sonucu meydana gelebilecek kaza ve yaralanmalardan hastanemiz sorumlu olmayacaktır.

5-12-İşlerin yapımında kullanılacak olan çekirdek metal ve seramik tozlarının, set alçı, otopolimerizan akrilik plak TİTUBB kaydı olacaktır. Yüklenici firma kullanacağı malzemelerin marka, model, TİTUBB barkot numaralarını ve internet çıktılarını sözleşme sırasında idaremize sunacaktır.

5-13-Kurumumuzda yapılan kron-köprü ve implant üstü kron-köprü döküm protezlerin garanti süreleri 2(iki) yıl olup, yüklenici firma bu süre içerisinde tamir veya yenileme gerektirecek her türlü işlemi ücretsiz karşılayacaktır.

5-14-Yüklenici firma, sözleşme süresi boyunca kurumumuzda çıkabilecek kron-köprü ve implant üstü kron-köprü döküm protezlerle ilgili her türlü tamirleri herhangi bir bedel talep etmeden gerçekleştirecektir.

5-15-Yapılan kron-köprü ve implant üstü kron-köprü döküm protezin ölçü maddesi kurumumuz tarafından karşılanacak diğer malzemeler laboratuar tarafından karşılanacaktır. Protez yenileme durumunda da aynı madde geçerli olacaktır.

5-16-Yüklenici firma; kendi laboratuarında ve hastanemizdeki nakil laboratuarında kullandığı dökümle ilgili malzemeler ve diş protez laboratuar yönetmeliğinde belirtilen diğer tüm malzemeler kendisine ait olup, bunlar için ihale bedeli dışında ekstra bedel talep etmeyecektir.

5-17-Yüklenici firmaya bağlı diş teknisyenleri, Diş Protez Teknisyenliği Bölümü mezunu veya Sağlık Bakanlığı tarafından verilen Teknisyen Belgesine sahip olmalıdır. Ayrıca çalışan teknisyenler diş protez laboratuarları yönetmeliği’nde belirtilen şartlara haiz olmalıdır.

5-18-Yüklenici firma hastanede işlerin transferi (ölçülerin toplanması, laboratuardan gelen işlerin dağıtımı, işin gerekli düzeltmelerinin yapılması vb.) için 10 adet Madde 5-17 deki şartları taşıyan teknisyen bulundurmak zorundadır.

5-19-Yüklenici firma diş protez laboratuar yönetmeliğindeki tüm belirtilen demirbaşları bulundurmak zorunda olup, Komisyon gerekli gördüğü durumlarda yüklenici firmanın laboratuarını sözleşme süresinde haber vermeden denetleme yetkisine sahiptir.

5-20-Hastanemiz Entegre Kalite Yönetim Sistem Belgesine sahip olduğundan (Kalite Yönetim Sistemi,Çevre Yönetim Sistemi ve İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi) yüklenici firma kurumun kurallarına uymak zorundadır.

5-21-Hastalarla iletişim, yalnızca diş hekimleri ve klinik yardımcı personelince sağlanacaktır. Yüklenici firma görevlileri hasta ve hasta yakınları ile hekimin bilgisi dışında iletişim kuramazlar.

5-22-Yüklenici firma kendine tahsis edilen laboratuarda kesinlikle hastaya müdehale de bulunmayacak, hasta kabul etmeyecektir.

5-23-Yüklenici firmanın görevlendireceği elemanların resmi sağlık kurumlarına uygun olarak davranmalar sağlanmalıdır. Bu elemanlar hastanedeki çalışmaları yürütebilecek düzeyde bilgi, beceri ve deneyime sahip, düzenli disiplinli çalışan kişiler olacaktır.

5-24-Yüklenici firma elemanları hastane içerisinde kliniğe uygun temiz kıyafetle ve yaka kartlı olarak çalışacaktır.
6-İŞİN TESLİM EDİLMESİ, YAPILMASI VE TESLİM ALINMASINA İLİŞKİN ESASLAR

6-1-İşin Teslim Edilmesine İlişkin Esaslar

6-1-1-Hekimler tarafından alınan ölçüler ilgili firma elemanlarına teslim edilecektir. Firmanın diş teknisyenleri ölçü kabul ve ret kriterleri formuna uygun olarak işlem yapacaklar ve bu ölçülerden alçı modeller elde edeceklerdir. Alçı modellerin fazlalık kısımlarının alçı motorundaki kesiminin ehil kişiler tarafından yapılması, alçı modellerin gereğinden fazla kesilmemesi, dişlerin ve tüberküllerin bütünlüğünün bozulmaması gerekmektedir.

6-1-2-Yüklenici firma hastanemize bağlı olan ilçe diş klinikleri ve hastanelerinden ölçüleri haftada bir gün almak zorundadır. Yüklenici firmanın görevlendireceği personel hastane idaresinin belirleyeceği günde ilçe poliklinik ve hastanelerine gitmek zorundadır. Bu ilçe klinikleri Alpu, Günyüzü, Mihalıçık, Mahmudiye’dir. İlçe devlet hastaneleri Sivrihisar ve Çiftelerdir.

6-1-3-Yüklenici firma kendisine teslim edilen ölçü yada numunelerin takibini ve gerekli bilgi alışverişini mümkün kılacak alt yapıyı kurumumuzun otomasyon sistemine entegre olacak şekilde sağlayacaktır.

6-1-4-Yüklenici firma hastalara yapılan protezlerin kayıtlarını tutacak (kayıtlar defter ve bilgisayar donanım sistemi firmaya ait olmak üzere kurumun otomasyon sisteminde entegre olacak) ve hastanemiz otomasyon sisteminde görülen hasta kayıtları dikkate alınarak hak ediş ödemesi yapılacaktır. Tutulan defter ve bilgisayar kayıtları sözleşmenin bitiminde yüklenicinin kaşesi ve imzası ile idareye teslim edilecektir. Sözleşme süresi ve garanti süresi içinde oluşacak protez RPT işlemleri bu kayıtlar esas alınarak firma tarafından yapılacaktır.

6-1-5-Yüklenici firma entegre programı kendi imkanları ile temin edecektir. İş sayıları, analizler ve istatistikler bu program üzerinden sağlanacak ve ödemeye esas alınacaktır.

6-1-6-İşler gerekli dezenfeksiyon ve hijyen şartları sağlandıktan sonra poşetlere konulacak ve bu poşetler ezilme ve basınca dayanıklı plastik kaplar, sandık veya çanta içerisine yerleştirilerek transfer gerçekleştirilecektir. Protezlerin naklinde kullanılan plastik kaplar, sandık veya çanta temiz olmalı, herhangi bir kontaminasyona (bulaşmaya) yol açmamalıdır. Taşıma sırasında olabilecek her türlü hata ve kayıplar firmanın sorumluluğunda olacaktır.

6-1-7-Yüklenici firma getirdiği iş veya numunelerin kliniklere teslimini firma elemanlarınca gerçekleştirecektir. İş dağıtımı sırasında ölçü ve numunelerin taşınması talimatına uygun olarak hareket edilecek, açıkta hiçbir numune taşınmayacaktır.

6-1-8 Yüklenici firmada çalışan personel, hekimin ve hastaların çapraz enfeksiyonlardan korunmaları için gelen işlerin (ölçü, model vb.) dezenfeksiyonundan sorumludur. Dezenfeksiyonun sağlanması için gerekli olan malzemenin temini ve yüklenici firma laboratuarında bulunması sağlanmalıdır.

6-2-İşin Yapılmasına İlişkin Esaslar

6-2-1-Laboratuar, yapılacak işleri sağlam, eksiksiz, zamanında ve istenen kalitede teslim edecektir.

6-2-2-Tüm metal dökümlerde çekirdek metal kullanılması zorunludur. Kesinlikle çıpa (metal döküm artığı) içermemelidir.

6-2-3-Kullanılacak metal alaşımlar ve seramik tozları diş hekimliği kullanımına yönelik olacak ve kesinlikle insan sağlığına zararlı maddeler içermeyecektir.

6-2-4-Metal ve estetik materyallerin orijinal prospektüsleri, TİTUBB kayıtları, satın alındığı firmalar ve faturaları istendiği zaman “ Muayene ve Kabul komisyonuna” ibraz edilecektir.

6-2-5-Çekirdek metaller kesinlikle “Berilyum”,“Cadmium” ve’’Nikel’’ gibi zararlı elementler içermemelidir. Kütlece %0,1’den büyük olan her element prospektüste deklare edilecektir.

6-2-6-Döküm, tesviye ve kumlama işlemleri modern teknik ve usullerle yapılacaktır.

6-2-7-Diş hekimlerince planlaması yapılan kron köprü ve implant üstü kron-köprü döküm protezler, planlama dahilinde ve eksiksiz olarak yapılacaktır (Örn. Gövde altı tasarımında ön bölgede estetik, arka bölgede hijyenik kaidelere uyulması, Köprü protezi ile komşu diş kontağının uygun bir şekilde hazırlanması gibi).Planlamada değişiklik yapılmasının zorunlu olduğu durumlarda ve özel işlem gerektiren dökümlerde, değişiklik mutlaka hekime danışıldıktan ve onayı alındıktan sonra gerçekleştirilecektir. .Laboratuar yaptığı işlere ait detaylı ağız şemaları içeren matbu pusulayı hastanemizde bulundurmakla yükümlüdür.

6-2-8- İmplant üstü kron-köprü döküm protezlerin yapımında; uygulama için gerekli implant üst yapı parçaları (analog, abutment, transfercopingler vb.) hasta tarafından temin edilecek, uygulamanın cerrahi aşamaları sonrası protez aşamasına geçişte hastanın temin ettiği implant parçaları hekim tarafından yüklenici firmaya teslim edilecek ve bu aşamadan itibaren ekipman ile ilgili bütün sorumluluk( kayıp olma, deforme olma, yanlış uygulama vb.) yüklenici firmada olacaktır.

6-2-9- İmplant üstü kron-köprü döküm protezlerin yapımında; çalışma modelinin elde edilmesi aşamasında analogların etrafına silikon esaslı gingiva maskı uygulanmalıdır, abutmentlerin paralelliği mutlaka paralelometre ile kontrol edilmeli ve gerekli durumlarda freze cihazı yardımı ile konusunda yeterli teknisyenlerce sağlanmalıdır.

6-2-10-Diş hekiminin gerekli gördüğü vakalarda bireysel (otopolimerizan akrilden) kaşık ve kaide plağı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

6-2-11-Yüklenici firma tarafından müdavi hekimce alınan ölçü modelde uygunsuzluk tespit edilirse,müdavi hekim ve idare ile irtibata geçilir ve ölçünün yenilenmesinden sonra işe devam edilir.

6-2-12-Kron-Köprü estetik materyali hekimin seçimi ve hastanın isteği doğrultusunda hazırlanmalıdır. (Seramik vs.)

6-2-13-Yapılan işler uygun artikülasyon ve oklüzyon özelliklerine sahip olmalı,materyal ve döküm kalitesi akademik ölçülerde istenilen seviyede hazırlanmalıdır.(örneğin;metallerde delik ve lehimleme olmamalı, kron marjinleri düzgün olmalı,degasing (oksitlenme) ve opaker uygulaması düzenli yapılmalı,mum modelajdan önce die spacer kullanılmalı,oklüzal yüzey formları normlara uygun yapılmalı,implant üstü kron-köprü döküm protezler temel kaidelere uygun estetik,statik ve hijyenik yönden uygun yapılmalıdır.)

6-2-14-Protezlerin hastaya ajustesi , teslimi sırasında ve sonraki kontrollerde yapılan giderilebilecek düzeltmeler, hekimin kontrolü, bilgisi ve isteği ile anında hastanemiz içindeki laboratuar teknik elemanınca gerçekleştirilir.

6-2-15-Laboratuvarın hatasına bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan (deformasyon,balans,uyum bozuklukları,dökümü,tesfiyesi,planlaması uygun olmayan implant üstü kron-köprü döküm protezler ve kron köprülerin estetiği,kullanılan materyallerin kalitesi vs..) ve tutanak ile tespit edilen işler,ücretsiz olarak yenilenecektir.

6-2-16- Kron- köprü protez yapımında hekimin talebi doğrultusunda gerekli görülen durumlarda güdüklü model hazırlanarak çalışılacaktır.
6-3-İşlerin Teslim Alınmasına İlişkin Esaslar

6-3-1-Yüklenici firma, teslim aldığı iş ve işlemleri;
KRON-KÖPRÜ İÇİN:

1. SEANSTA:Diş kesimi yapıldıktan sonra ölçü alınıp yüklenici firma laboratuarı diş teknisyenine teslim edilir.

2. SEANSTA:Yüklenici firmanın laboratuarında kronun metal dökümü en geç 3(üç) gün içinde yapılır ve metal provası için hekime teslim edilir.

3. SEANSTA:Yüklenici firmanın laboratuarında metal provadan sonra dentin işlemi en geç 4(dört) gün içinde yapılır ve dentin provası için hekime teslim edilir.

4.SEANSTA: Yüklenici firmanın laboratuarında dentin provasından sonra glaze işlemi en geç 1 (bir)gün içinde yapılır ve bitim için hekime teslim edilir.

Bütün bu seansların toplamı 8(sekiz) gündür.Hafta sonuna denk gelen randevular ilk mesai gününe verilir.


İMPLANT ÜSTÜ KRON-KÖPRÜ DÖKÜM İÇİN:

1.SEANSTA: Ölçü postu ve analoğun hekim tarafından alınan ölçüye transferi sonrasında ölçü ve gerekli implant parçaları (transfer coping, analog ve abutmentler) laboratuar elemanına teslim edilir. Çalışma modeli elde edilirken alçı dökmeden önce analoğlar çevresine silikon esaslı gingiva maskı uygulanıp, model elde edilir.

2.SEANSTA: Yüklenici firmanın laboratuarında implant üstü kron-köprü döküm protezlerin metal dökümü en geç 3(üç) gün içinde yapılır ve metal provası için hekime teslim edilir. Abutmentler model üzerinde hekime teslim edilmelidir, modelin elde edilmesinden sonra işi biten ölçü içerisinde kalan transfer parçaları da hekime gönderilir.

3. SEANSTA:Yüklenici firmanın laboratuarında metal provadan sonra dentin işlemi en geç 4(dört) gün içinde yapılır ve dentin provası için hekime teslim edilir.

4.SEANSTA: Yüklenici firmanın laboratuarında dentin provasından sonra glaze işlemi en geç 1 (bir)gün içinde yapılır ve bitim için hekime teslim edilir.

Bütün bu seansların toplamı 8(sekiz) gündür.Hafta sonuna denk gelen randevular ilk mesai gününe verilir. Laboratuar aşamasında implant ekipmanında meydana gelen bütün problemleri (parçaların kaybolması, deformasyona uğraması, kırılması vb.) yüklenici firma telafi edecektir. Bütün bu işlemlerin yapılması için belirtilen günler takvim günüdür. Pazar günü çalışmaya dahil değildir.


6-3-2-Yüklenici firma tarafından bitimi yapılan tüm işler, ilgili hekimin onayı ile statik, mekanik ve biyolojik açıdan bilimsel kriterlere sahip durumda olmalıdır.

6-3-3-Bitirilmiş protezlerde meydana gelmiş olan deformasyonlar veya uyum bozuklulukları sonucu protezler ağza takılacak durumda değil ise yüklenici firma o protezi yenilemek zorundadır. Yapılan protezler hasta ve hekim tarafından kabul edilecek hale gelinceye kadar yüklenici firma bunu sağlamak zorundadır.

6-3-4-Hastaya teslim edilen işlerde 2(iki) yıl süresi içinde meydana gelebilecek imalat hatalarını yüklenici firma sözleşmesi sona ermiş olsa da yeniden yapmakla yükümlüdür.

6-3-5-Bitmiş kron-köprü ve implant üstü kron-köprü döküm protezlerin 2(iki) yıl garantili olduğunu gösteren,hasta adına düzenlenmiş ‘’Protez Garanti Belgesi’’ firma tarafından imza ve kaşelenerek hastaya teslim sırasında verilecektir.

6-3-6-Laboratuarda çalışan personelin, hekim ve hastaların çapraz enfeksiyonlardan korunmalarını sağlamak amacıyla gelen işleri dezenfekte edecek; bu amaçla gerekli her türlü araç, gereç ve materyali içeren yeterli donanıma, laboratuar elemanları ise bu konuda gerekli bilgiye sahip olacaktır. İşler hastanemize dezenfekte edilmiş şekilde naylon poşetlerde ambalajlanarak teslim edilecektir.

6-3-7-İmplant üstü kron-köprü protezlerin metal prova aşamasında hekimin gerekli gördüğü durumlarda metalin adaptasyonunun sağlanması amacıyla, yüklenici firma hekime aynı seansta patern akriliği temin edecektir.
7-İŞLERİN GECİKMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

7-1-Yapılacak işlerin mazeretsiz ve habersiz olarak şartnamede belirlenen sürelerde teslim edilmemesi ve istenilen kalitede üretim yapılmaması halinde durum, hastanemiz Baştabipliği tarafından yazılı olarak laboratuara bildirilecektir.

7-2-İşin zamanında teslim edilmediği, kaybedildiği veya geciktirildiği, kalitesiz üretim yapıldığı, bu suretle hasta mağduriyeti ve hasta şikayetlerinin söz konusu olduğu durumlarda, klinik hekimi tarafından tutanak tutulacak, hastanemiz Başhekimliği’nin onayı ile ilgili laboratuara uyarı olarak iletilecektir. Bu durumda yüklenici firma hastanın uğradığı her türlü zararı karşılamakla yükümlü olacaktır.

7-3-Bu ve benzeri durumların tekrarı halinde sözleşmenin 16. maddesindeki aşamalar sırasıyla uygulanacaktır.
8-İŞİN YENİLENMESİNİ GEREKTİREN KOŞULLARA İLİŞKİN ESASLAR

8-1-Kurumumuz hekimleri laboratuar hatasına bağlı teknik ve bilimsel seviyeye uymayan işleri geri çevirebileceklerdir. Bu durumda işler bedelsiz olarak yeniden (RPT) yapılacaktır. Kabul edilebilir RPT oranları aylık %2 (yüzde iki) olup, bu oranın üzerinde gerçekleşen yenileme sayılarında sözleşmenin16. maddesindeki aşamalar sırasıyla uygulanacaktır.

8-2-Laboratuar, işlem kayıtlarını en az 2 (iki) yıl saklamak zorundadır. Hastaya teslim edilen işlerde 2 (iki) yıl içerisinde oluşabilecek sorunların laboratuar hatasından kaynaklandığının tespit edilmesi durumunda sözleşme süresi sona ermiş olsa dahi yüklenici firma işlerin ücretsiz olarak yenilenmesini sağlayacaktır.

8-3-Garanti süresi içindeki metal döküm hatalarından veya seramik yüzey kırıklardan kaynaklı yenileme gerektiren yüklenici firma tarafından yapılacaktır.
9-İŞİN TIBBİ VE TEKNİK KONTROLÜNE İLİŞKİN ESASLAR

9-1-İşin Tıbbi Kontrolüne İlişkin Esaslar

9-1-1-Yüklenici firma, işleri istenen kalitede ve sağlığa uygun olarak teslim etmekle yükümlü olup, bu konuda gerekli tedbirleri alacaktır.

9-1-2-Yüklenici firma tarafından teslim edilen tüm iş ve işlemlerin statik, mekanik ve biyolojik açıdan bilimsel kriterlere uygunluğunu ilgili klinik hekimi onaylayacaktır. (metalin genel görünümü, balansı, uyumu,mezio-distal ve oklüzal mesafenin yeterliliği,metal alt yapı ile estetik üst yapının birleşiminin uygunluğu, kapanış, renk uyumu, estetik görünümü ve anatomik yapıya uygunluğu, bitmiş implant üstü kron-köprü dökümlerin model ve ağız içindeki uyumu vs). Hekimlerin uygun bulmadığı işleri ilgili firma tekrarlayacaktır.

9-1-3-Yüklenici firma personelin, hekim ve hastaların çapraz enfeksiyonlardan korunmalarını sağlamak amacıyla gelen işleri dezenfekte edecek; bu amaçla gerekli her türlü araç, gereç ve materyali içeren yeterli donanıma, laboratuar elemanları ise bu konuda gerekli bilgiye sahip olacaktır.

9-1-4-İlgili firma bu amaçla bünyesinde ayrı bir birim oluşturacak, gerek bu birimlerden gerekse firmadan hastanemize transferi gerçekleştirilen işlerden Muayene ve Kabul Komisyonu tarafından uygun görüldüğü taktirde belli periyotlarda numuneler alınarak “İl Halk Sağlığı Laboratuarında” analizleri gerçekleştirilecektir. Analiz bedelleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

9-1-5-Dezenfeksiyon konusundaki uygunsuzluklarda sözleşmenin16. maddesindeki aşamalar sırasıyla uygulanacaktır.
9-2-İşin Teknik Kontrolüne İlişkin Esaslar

9-2-1-Hastanemiz idaresi tarafından oluşturulan komisyonu yüklenici firmaları, başta ürettikleri işlerin kalitesi olmak üzere yeterli araç, gereç, eleman, sarf malzemesi, temizlik gibi niteliklere sahip olmaları yönünden yerinde görerek değerlendirecektir.

9-2-2-Laboratuar tarafından yapılan işlerden, “PROTEZ KONTROL TEŞKİLATI” tarafından gerek duyulması halinde; belirli aralıklarda rastgele olarak seçilecek numuneler, kullanılan metal ve estetik materyallerin kalitesi ve sağlığa uygunluğu açısından ilgili merkezlerde metalürjik testlere tabi tutulabilecektir. İnsan sağlığına zararlı herhangi bir materyalin kullanıldığının tespiti halinde sözleşmenin16. maddesi uygulanacaktır. Geçen süre içerisinde hastalara yapılan tüm işler yenilenecek, yenilenen iş ve işlemlere ilişkin laboratuar ücretleri ile “SUT EK-7” fiyat tarifesinde belirtilen klinik hizmet bedelleri laboratuar tarafından karşılanacaktır.

9-2-3-Bu testlerde yüklenici firmanın kullanmayı taahhüt ettiği çekirdek metallerin prospektüslerindeki oranlar ile numunelerdeki oranlar da karşılaştırılacaktır. Soy olmayan metal alaşımlar için, kütlece %20’den fazla bulunan bütün elementler ambalaj etiketi üzerinde belirtilen değerin %2,0’sinden (kütle fraksiyonu) fazla sapmayacaktır. Kütlece %1,0 - %20,0 arasındaki elementler ise bildirilen değerin %1,0’inden (kütle fraksiyonu) daha fazla sapma göstermeyecektir. Herhangi bir katkı maddesinin veya orijinal olmayan metallerin kullanıldığının tespiti durumunda sözleşmenin16. maddesi uygulanacaktır.

9-2-4-Yüklenici firma “Muayene ve Kabul Komisyonunun” izni olmadan malzeme değişikliği yapamayacaktır. Değişiklik yapılması durumunda kullanılacak yeni materyalin orijinallik belgesini, prospektüs ve TİTUBB kayıtlarını “Muayene ve Kontrol Komisyonuna” ibraz edecektir.

9-2-5-Yapılacak test işlemlerine ilişkin her türlü gider yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.

10-HUKUKİ SORUMLULUK VE ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜLMESİNE İLİŞKİN ESASLAR

10-1-Mücbir sebepler dışında laboratuar, teknik şartnamede belirlenen hükümlere aykırı fiil ve davranışlarda bulunamayacaktır.

10-2-Sözleşme süresince “Muayene ve Kabul Komisyonu” tarafından yapılan denetleme ve değerlendirmelerin neticelerini tutanakla tespit edecektir. Değerlendirme neticesi hatalı bulunan laboratuara uygulanacak yaptırımlar, “Muayene ve Kabul Komisyonu” tarafından gerekçeli raporu ile birlikte Baştabipliğimize bildirilecektir. Baştabiplik uygun gördüğü takdirde hataların giderilmesine yönelik düzenlemeleri yapmak üzere yüklenici firmaya hatanın türüne göre makul bir süre tanıyacaktır.

10-3-Yüklenici firmanın kurumumuz içerisindeki irtibat laboratuarında yüklenicinin sorumluluğunda olan hizmetlerden dolayı meydana gelebilecek tüm tıbbi ve hukuki durumların muhatabı firmanın kendisi olacaktır. Yine aynı sebeplerle üçüncü şahıslar veya diğer resmi merciler tarafından idareyi muhatap alarak idare aleyhine hukuki işlem başlatılması durumunda yargılama giderleri, vekâlet ücreti ve ihtilafın sulh yoluyla çözülmesi de dâhil ve fakat bununla sınırlı olmamak üzere idarenin bu hususta uğrayacağı her türlü masraf yüklenici tarafından karşılanacaktır.

11-HASTANEMİZDE ÇALIŞACAK YÜKLENİCİ FİRMA DİŞ TEKNİSYENLERİNDEN İSTENECEK BELGELER

Yüklenici firma tarafından hastanemizde çalıştırılacak personel 18 yaşından küçük, 50 yaşından büyük olmayacaktır ve yüklenici, hastane idaresinin istihdamını uygun görmediği personeli çalıştırmayacak ve gerektiğinde değiştirecektir.Yüklenici, personellere ait aşağıda belirtilen belgeleri komisyona verecektir. Bu belgeleri komisyona vermeden işe personel başlatılmayacaktır.

  1. Nufüs cüzdanı sureti

  2. Tam teşekküllü hastaneden alınmış sağlık raporu(psikiyatri dahil)

  3. Altı aylık periyotlarda portör muayenesinin yapılıp belgelerinin idareye ibrazı,

  4. Diplomanın veya teknisyenlik sertifikasının aslı veya aslı idarece onaylanmış bir sureti

Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət