Ana səhifə

2006 – 2008 DÖnemi Çalişma raporu 2008 Genel Kurulu Ankara odtü mezunlari derneğİ 2008 olağan genel kurulu toplantı Tarihi


Yüklə 0.56 Mb.
səhifə1/12
tarix13.06.2016
ölçüsü0.56 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ
2006 – 2008 DÖNEMİ
ÇALIŞMA RAPORU

2008 Genel Kurulu - Ankara

ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

2008 OLAĞAN GENEL KURULU

Toplantı Tarihi:
Çoğunluklu : 17 Mayıs 2008 Cumartesi, 12:30

Çoğunluk aranmaksızın : 01 Haziran 2008 Pazar, 12:30GÜNDEM


 1. Açılış ve saygı duruşu,

 2. Divanın oluşturulması,

 3. Gündemin okunması, karara bağlanması,

 4. 2006 – 2008 Çalışma Raporunun ve Denetleme Kurulu Raporunun okunması ve

görüşülmesi,

 1. SPK onaylı bağımsız denetim firması denetim raporunun sunulması,

 2. Yönetim Kurulu’nun aklanmasının oya sunulması,

 3. ODTÜ Mezunları Derneği Kocaeli Şubesi’nin dernekleşmesi sürecinde sahip olduğu

taşınmazların (İzmit Belediye Çarşı İşhanı B Blok 3. Kat 55 ve 56 nolu bağımsız bölümler) ODTÜ Mezunları Derneği kaydına alınması ve Kocaeli ODTÜ Mezunları Derneği’ne bağışlanması konusunda Yönetim Kurulu’na yetki verilmesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 1. 2008 – 2010 dönemi çalışma planının görüşülmesi ve karara bağlanması,

 2. 2008 – 2010 dönemi bütçesinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 3. Öngörülen Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi ve karara bağlanması,

 4. Yönetim, Denetleme ve Disiplin Kurulları asıl ve yedek üyelerinin seçimi,

 5. Dilek ve öneriler,

 6. Kapanış.

Önemli Bilgilendirme:

ODTÜ Mezunları Derneği Tüzüğünün Şube Genel Kurulu Görev ve Yetkileri bölümünde 25. Maddenin 4. Bendi T.C. Ankara 10. Asliye Hukuk Mahkemesi 04/12/2007 tarih, 2007/420 Esas, 2007/435 Kararı ile iptal edilmiştir.


İptal Edilen Madde:

25.4. DERNEK Genel Kuruluna katılacak olan ve Şubenin her elli üyesi için bir delege olacak şekilde sayısı tespit edilen delegeleri seçmek,

Bu kapsamda ODTÜ Mezunları Derneği Antalya Şubesi’nin her üyesi Derneğimiz Genel Kurulu’na katılma ve oy kullanma hakkına sahip olacaktır.

İÇİNDEKİLER:


 1. GİRİŞ
 1. ÖRGÜTLENME

  1. Üyelik
 1. KURUMSAL YÖNETİM
 1. BİLİŞİM ALTYAPISI
 1. KAYNAK YARATMA VE YATIRIMLAR
 1. BASINDA, KAMUOYUNDA VE ÜNİVERSİTEDE ODTÜ MEZUNLARI DERNEĞİ

  1. Basında ODTÜ Mezunları Derneği

  2. Bir Dayanışma Örgütü olarak ODTÜ Mezunları Derneği

  3. Bir Sivil Toplum Kuruluşu olarak ODTÜ Mezunları Derneği

  4. Üniversite ile İlişkiler

  5. Danışma Kurulu

  6. ODTÜ Mezunları Konseyi ve diğer ODTÜ Mezunları Dernekleri ile İlişkiler
 1. ÇALIŞMA GRUPLARI

  1. KOMİTELER

   1. Burs ve Yardımlar Komitesi

   2. İşletme Komitesi

   3. Konsey İş Merkezi (KİM) Komitesi

   4. Örgütlenme Komitesi

   5. Sivil Toplum Komitesi

   6. Etkinlikler Komitesi

   7. Yayın Komitesi
  1. KOMİSYONLAR

   1. Bilişim Komisyonu

   2. Büyük Ortadoğu Projesi (BOP) Komisyonu

   3. Kent Yönetimi ve Çevre Komisyonu

   4. Engelsiz Yaşam Komisyonu

   5. Enerji Komisyonu

   6. Sağlıklı Yaşam Komisyonu

   7. Uluslararası İlişkiler ve Strateji Araştırmalar Komisyonu

   8. Toplumsal Duyarlılık Komisyonu

   9. Yatırımlar Komisyonu

   10. Siyaset Bilimi Komisyonu

   11. Edebiyat Kulübü
  1. PROJE GRUPLARI

   1. “100 YTL’ye Okul” Projesi

   2. Cumhurbaşkanlığı Seçimi 2007 Proje Grubu

   3. Toplumsal Güç Birliği Proje Grubu

   4. Endüstriyel Tasarım Proje Grubu

   5. Eğitimde Yeni Yaklaşımlar ve Uzaktan Eğitim Proje Grupları

   6. Cumhuriyetin Dünü ve Bugünü Proje Grubu

   7. Kadın Çalışmaları Proje Grubu
 1. HAZİRAN 2006-MAYIS 2008 ETKİNLİKLERİ
 1. MALİ RAPORLAR

  1. Haziran 2006-Mayıs 2008 Dönemi Bilançolar

  2. Haziran 2006-Mayıs 2008 Dönemi Mali Değerlendirme
 1. 2008-2010 YÖNETİM DÖNEMİ İÇİN ÖNGÖRÜLEN ÇALIŞMA PLANI VE BÜTÇE ÖNERİSİ
 1. ÖNGÖRÜLEN TÜZÜK DEĞİŞİKLİKLERİ 1. GİRİŞ

ODTÜ Mezunları Derneği 2006–2008 Dönemi Yönetim Kurulu, 4 Haziran 2006 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul’da benimsenen çalışma planı ile seçilmiş ve Türkiye gündeminden kopuk bir Dernek yönetimi anlayışı olamayacağı gerçeğinden hareketle, çağdaş, çoğulcu ve demokratik Cumhuriyeti özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonunun kazandırdığı demokratik zihniyetle iki sene boyunca görev yapmıştır.


Demokrasiyi bir felsefe olarak benimsemek ve farklı grupların görüş ve taleplerinin yönetimde ifade edilmesini sağlamak ancak çoğulculuğu teşvik etmekle mümkün olabilir. Gönüllü çalışmalar maddi bir çıkar beklemeksizin yapılan ve katılımcıların kişisel gelişimlerine olanak tanıyan çalışmalardır. Gönüllü örgütlenmelerin temelinde gerek örgüt içi işleyiş açısından, gerekse de toplumsal kontrol mekanizmalarına dönük ve her an hesap vermeye yönelik şeffaf bir yönetim anlayışı vardır ve Derneğimizde bu anlayış yaşam bulmuştur.
ODTÜ Mezunları Derneği yönetimi, iki yıl boyunca kendi içinde büyük önem verdiği demokratik ve çoğulcu yönetim anlayışı doğrultusunda, Türkiye sorunlarına karşı duyarlı olmanın her zamankinden çok daha fazla önemli olduğu bir dönemde, ülke gündemini baz alan çağdaş, çoğulcu ve demokratik Cumhuriyeti özümsemiş bir bilinç ve ODTÜ vizyonu ile ulusumuzun bölünmez bütünlüğünün ancak eşitlikçi demokratik, sosyal hukuk devleti kuralları ile sağlanacağı gerçeği ile ötekileyici ve ayrımcı söylemlere karşı bir duruş sergilemiştir.
Bilindiği üzere, Dernek çalışmaları tamamıyla bir “GÖNÜL“ işidir. Dernek yönetimleri, üyelerinin gönüllülük esası ile olan çalışmalarını teşvik etmek amacıyla katılımı arttıracak çeşitli faaliyetler yapar ve onların dernek çalışmalarına katılarak yeni bir ses ve yeni bir nefes sağlayacak bilgi ve birikimlerini diğer üyelerle paylaşmalarını destekler. Yönetim Kurulu olarak “yöneten azınlık” fikrine tamamen karşı olan bir duruşla, yönetime gelinen ilk günden itibaren çalışma grupları desteklenerek, çoğulcu ve şeffaf bir anlayışla Derneğin hep beraber daha ileriye taşınması fikri, yapılan uygulamalarla hayata geçirilmiştir. Gönüllü katılımcılara yapılan çağrılar üyeler arasında büyük ses getirmiş, çalışma gruplarının nitelik ve niceliğinde belirgin farklılaşmalar ve artışlar yaratmıştır.
Derneğin uzun soluklu projeler üretebilmesinin ve üyeleri arasında gerçek ve kalıcı bir iletişim kurulabilmesinin temel koşulu, üyelerinin bir araya gelerek gönüllülük esasına göre çalışmalar yapmasıdır. Çalışma Gruplarına gösterilen yoğun ilgi, üyelerin birbirine nasıl sıkıca kenetlendiğinin de en büyük göstergesidir. ODTÜ’lü olma bilinci ve sorumluluğu çerçevesinde çalışma gruplarındaki katılım arttıkça, bu gruplarda üretilen bilgi ve projeler de çeşitlenecektir. Ortak aklın süzgecinden geçmiş ve toplumun ihtiyacı olan bilgilerin üretimi ve üretilen bilginin diğer üyeler ve topluma iletilmesi son derece önemlidir. Çeşitli basın ve yayın araçları, paneller ve toplantılarla bu bilgilerin topluma sunulmasına ve toplumun aydınlatılmasında katkıda bulunmak Derneğin temel görevidir.
Geçtiğimiz dönem boyunca “Gönüllülük” esasına dayalı çalışmalarla, gelen taleplere her geçen gün daha fazla tatmin edici seviyede cevap veren Derneğimiz, kurumsal bir yapıda yönetilerek, üyelerimizin düşüncelerini özgürce ifade edebilecekleri ve karar verme süreçlerine katkıda bulunabilecekleri çeşitli forum ve paneller düzenlenerek bu durum teşvik edilmiş ve bu demokratik zihniyetle yapılan çalışmaların verimi arttırdığı gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar sırasında üyelerin Dernek strateji ve faaliyetlerini belirlemesi hiyerarşik katı yapıları kırmış ve bireyler arası dayanışmayı güçlendirmiştir. Aynı zamanda gönüllü çalışmalar sayesinde üyelerimiz toplumsal örgütlenme ve karar süreçlerinde etken bir rol oynamış, toplum ve ülke gündemi gözetilerek sürdürülen toplumsal hizmetler açısından, değişiklik ve iyileştirme önerilerine katkı sağlamışlardır.
Referans olarak barış, insan hakları, anti-ayrımcılık, ekoloji ve yerel yönetimleri baz alan ve ekonomik konjonktürün insan üzerinde yarattığı olumsuz koşullara ve hak ihlallerine karşı mücadele geliştirebilen demokratik bir yönetim anlayışı ile üyeleri ve ülke gündemiyle bütünleşen bir dernek yaratılmıştır. Bu durum, hem ODTÜ vizyonuna, hem de yurttaşlık ve dernekçilik esasına vurgu yapması bakımından son derece önemlidir.
Derneği, demokratik bir ortamda, üyelerle birlikte yönetmek ve toplumda oluşan ODTÜ Mezunlar Derneği imajını daha da pekiştirmek için Dernek Yönetimi, şeffaf, katılımcı bir yönetim anlayışı ve ekip ruhu ile özverili çalışmalar yapmıştır. Bu çalışmalar üyeler tarafından son derece olumlu algılanmış ve onlardan alınan destek doğrultusunda çalışmalar daha da ivme kazanmış ve verimli projeler ortaya çıkmıştır.
ODTÜ Mezunlar Derneği Yönetim Kurulu; her mezunun, mezun olduğu bölüm ve Üniversite ile arasında olması beklenen dayanışmayı güçlendirmiş, karşılıklı olarak birbirlerine fayda sağlama sürecinde birleştirici görev yapmıştır. ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, toplumsal olaylara yön veren ve ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir Mezunlar Derneği yaratılmıştır. Bugün gelinen noktada; ekip ruhu ve çalışma gruplarının özverisi ile yapılan sosyal projeler ve toplumsal sorunlarda ortaya koyulan ODTÜ’lü olma tavrı gerek üyelerden, gerekse de toplumun çeşitli kesimlerinden son derece olumlu tepkiler almaktadır. 1. ÖRGÜTLENME

ODTÜ mezunlarının, Derneği yoğun bir şekilde kullanmaları ve üye sayısı ile gönüllü çalışanların sayısı ve niteliklerinin arttırılması, Derneğin uzun vadede toplum içinde ve toplumsal karar mekanizmalarında oynayacağı aktif rol açısından son derece önemlidir. Bu nedenle yurtiçinde ve yurtdışındaki örgütlenmeler desteklenmiş ve İşyeri Temsilciliği’ne önem verilmiştir. Bu amaçla işyeri temsilcisi olan işyeri/kurumlarda bilgi güncellemelere, işyeri temsilcisi olmayanlarda ise yeni temsilci seçimine yönelik çalışmalar sürdürülmüştür. İşyeri Temsilcileri ilgili işyeri/kurumda dernek ve üyeler arasında gerekli bilgi aktarımlarını yapmış ve sosyal aktivitelerle beraberlik ruhu perçinlenmiştir. İşyeri temsilcilerinin sayılarının arttırılmasına yönelik planlama çalışmaları yürütülmüş, ayrıca işyeri temsilcilerinin de desteğiyle üye memnuniyetini ve üye sayısını artırmaya yönelik faaliyetler gerçekleştirilmiştir.


Dernek bünyesinde yıllardır gerçekleştirilmek istenen “Meclis” bu dönemde hayata geçirilmiştir. İşyeri Temsilcileri, üyeler ve ODTÜ Öğrenci Topluluk başkanlarının davet edildiği Meclis, öğrencilerimiz ve tecrübeli üyelerimizin sinerjilerini birleştirerek, projeler üretmek üzere çalışmalarını sürdürmüştür. Bu toplantılarda öğrenciler ve üyeler arasında bilgi/fikir alışverişlerinde bulunulmuş, düzenlenebilecek etkinlikler görüşülmüştür. Ayrıca, gerek siyasal gerekse sosyal güncel konularda tartışmalar yapılarak ODTÜ Mezunlar Derneği olarak yapılması gerekenler de gündeme getirilmiştir.
ODTÜ mezunlarının kendilerine ait bir e-posta listesi altında iletişim sağlamaları, güncel olaylar hakkında fikir üretmeleri, birbirlerini bilgilendirmeleri ve yönetim süreçlerine katkı sağlamalarını amaçlayan “uyelist” tartışma listesi hayata geçirilmiştir. Böylece tüm üyelerin özgürce fikirlerini yansıtabildikleri bir platform oluşturulmuştur.


  1. ÜYELİKODTÜ Mezunları Derneği Yönetim Kurulu’nun temel aldığı ilk ve en önemli konu; Derneğin geleceği açısından “geniş tabanlı bir üye katılımı”nın sağlanması olmuştur. Bu önemli konu üzerinde yoğun mesai harcanarak, yeni üye kazanımı ve üyelerin Dernek’teki yönetim süreçlerine katılmaları sağlanmıştır. Çeşitli nedenlerle küsmüş ve bağlantısı kopmuş üyeleri yeniden kazanmak için büyük çaba harcanmıştır. Dernek üye kayıtlarının güncellenmesi ve özellikle ödenti borcu olan üyelere ulaşılarak bu üyelerimizin Dernek çalışmalarına katılmalarını sağlamak yönünde çalışmalar yürütülmüştür. Güncelleme ve hatırlatma çalışmaları devam etmekte olup, yılsonu itibariyle ödentilerini ödemiş olan üye sayısında daha önceki yılların üstünde bir sayıya ulaşılacağı öngörülmektedir.

Felsefe olarak, ODTÜ mezunlarının kendilerini bir arada güçlü hissedecekleri ve seslerini daha kuvvetli duyurabilecekleri, toplumsal olaylara yön veren ve ülke gündemiyle paralel hareket edebilmeyi başaran bir Mezunlar Derneği yaratma fikri benimsenmiştir. Etkin, katılımcı ve tüm üyelere açık bir yönetim kavramını yerleştirme çabaları doğrultusunda, eski ve yeni üye kazanımı için yapılan çalışmaların dışında, her Perşembe akşamı Yönetim Kurulu ile Üyelerin bir araya gelerek teke tek konuşmalarını sağlayan “Üye Akşamı” kavramı hayata geçirilmiştir. Şeffaflık anlayışı gereğince her üyemizin, Dernek’le ilgili her türlü bilgiye ulaşması, talep ve eleştirilerini iletebilmesi ve çözüm bulunabilmesini temin etmek için, her Perşembe akşamı Dernek’te üyelerle bir araya gelinmiştir.ÜYELİK VERİLERİ :
4 Haziran 2006 tarihinde üye sayısı : 5.603
10 Mayıs 2008 tarihinde üye sayısı : 6.168
2006-2008 dönemi geri kazanılan üye sayısı : 190
Haziran 2006 – Mayıs 2008 döneminde kayıt olan yeni üye sayısı : 622
Katkı payı ödemesini tamamlamış veya ödemekte olan üye sayısı : 2154


 1. KURUMSAL YÖNETİM  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət