Ana səhifə

1 Základná charakteristika študijného programu


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə3/3
tarix04.06.2016
ölçüsü0.49 Mb.
1   2   3


Povinný predmet

externé štúdium

Typ (riadny, štátnicový)

Ukončenie predmetu (skúška, zápočet,...)

Počet študentov zapísaných na predmet

Počet študentov, ktorí získali celkové hodnotenie z predmetu

A

B

C

D

E

FX

Matematika I.

R

ZS

27

0

0

2

3

5

13

Chémia

R

ZS

21

0

1

1

2

15

1

Zem a zemské zdroje

R

ZS

24

0

1

1

8

9

3

Metódy zobrazovania

R

KZ-ZH

22

0

1

2

5

5

0

Technológie internetu

R

KZ-ZH

25

0

5

11

6

1

0

Telesná výchova

R

Z-U

1

0

0

0

0

0

0

Základy podzemného staviteľstva

R

ZS

24

0

0

5

12

0

4

Fyzika I.

R

ZS

31

0

0

1

8

10

9

Mineralógia a petrografia

R

ZS

28

0

0

0

8

7

4

Geografické počítačové systémy

R

KZ-ZH

22

7

2

8

2

1

0

BTV (História a etika v baníctve, Zákl. podzemného stav.)

R

KZ-ZH

23

23

0

0

0

0

0

TV II.

R

Z-U

0

0

0

0

0

0

0

Banské záchranárstvo

R

ZS

25

8

7

4

2

2

0

Základy požiarnictva

R

ZS

24

7

2

0

5

8

0

Legislatíva BOZP

R

ZS

25

0

23

0

0

0

0

Cudzí jazyk

R

KZ-ZH

9

0

0

0

0

0

0

Užitá geofyzika

R

KZ-ZH

24

1

11

6

0

0

1

Algoritmizácia a programovanie

R

KZ-ZH

25

2

4

5

7

2

0

TV III.

R

Z-U

0

0

0

0

0

0

0

Výchova k BOZP

R

ZS

21

0

19

0

0

0

0

Technologické procesy ťažby surovín

R

ZS

22

0

19

0

0

1

0

Technické prostriedky činnosti HaZZ

R

ZS

21

4

9

3

2

1

0

Modelovanie v geotechnike

R

KZ-ZH

20

5

6

5

2

0

0

BTV (Tunelárstvo, Technologické procesy ťažby surovín)

R

ZS

21

19

0

0

0

0

0

TV IV.

R

Z-U

0

0

0

0

0

0

0

Ochrana pred výbuchom a požiarom

R

ZS

15

4

4

1

1

4

0

Technické a bezpečnostné požiadavky

R

ZS

15

8

6

0

0

0

0

Tunelárstvo

R

ZS

14

0

1

3

9

1

0

Projekt požiarnej ochrany

R

KZ-ZH

14

8

2

1

1

2

0

Terénne cvičenie, odborná prax

R

KZ-ZH

14

14

0

0

0

0

0

Bakalárska práca

R

KZ-ZH

14

13

0

0

0

0

0

Bakalárske praktikum

R

KZ-ZH

14

14

0

0

0

0

0

Angličtina v baníctve a tunelárstve

R

ZS

14

0

2

3

8

1

0

Záchranárske práce v podzemí

R

ZS

14

1

7

3

1

2

0

Udržateľný rozvoj v oblasti ťažby a surovín

R

ZS

14

13

1

0

0

0

0

Spoločenské vedy

R

KZ-PH

0

0

0

0

0

0

0

Legislatíva BOZP

Š

ŠS

13

10

1

0

0

2

0

Tunelárstvo

Š

ŠS

4

0

3

0

1

0

0

Rozpočet a financovanie

Š

ŠS

1

0

1

0

0

0

0

Banské záchranárstvo

Š

ŠS

8

4

1

1

0

2

0

Do budúcnosti bude potrebné prehlbovať a zlepšovať poznatky z prírodovedeckých disciplín.


b) Celková úspešnosť štúdia – počty študentov

Rok štúdia podľa OŠP

Počet študentov a absolventov ŠP v akad. roku

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

1. OŠP

49

39

24

29

2. OŠP

24

37

26

16

3. OŠP

30

23

30

25

absolventi

30

16

28

22

Dôraz bol kladený najmä na zvyšovanie kvality vzdelávacieho procesu.c) Celková úspešnosť štúdia – študijné výsledky

Rok štúdia podľa OŠP

Priemerný vážený aritmetický priemer (VAP) študentov a absolventov ŠP v akad. roku

2008/09

2009/10

2010/11

2011/12

1. OŠP

59,77

49,25

45,35

42,74

2. OŠP

76,38

62,43

74,08

53,50

3. OŠP

75,93

60,57

81,52

75,92

absolventi

75,93

84,47

82,05

81,76

Doterajšia úspešnosť štúdia (podľa študijných výsledkov) naznačuje pre budúcnosť zvyšovať kvalitu vzdelávacieho procesu spolu s jeho modernizáciou a inováciou.13.6 Informácie o organizačných, personálnych, technických a iných opatreniach, ktoré ... fakulta TUKE prijala za účelom odstránenia zistených nedostatkov v kvalite výučby a hodnotenia výstupov:
a) zmena štruktúry vzdelávacích činností a aktivít z hľadiska pomeru prednášok a seminárov (príp. iných foriem vzdelávania) tak, aby sa v čo najväčšom rozsahu využívali najefektívnejšie vzdelávacie činnosti:

- realizujeme postupný prechod výučby najmä do lepšie vybavených laboratórií.

b) zmena rozsahu a obsahu vyučovaných predmetov podľa spoločenských potrieb a potrieb trhu práce pre budúceho absolventa:

- zdôrazňujeme a realizujeme kroky v prednáškach a cvičeniach orientované na hygienu práce a ochranu pred nežiaducimi účinkami na zdravie človeka.

c) zmena formy priebežného hodnotenia nadobudnutých vedomostí s možnosťou okamžite reagovať na zistené nedostatky transferu vedomostí/poznatkov:

- pravidelnosťou hodnotenia vzdelávacieho procesu a návrhu opatrení dosahujeme požadovanú kvalitu všetkých činností.

d) zmena formy finálneho hodnotenia výstupov študenta, aby tieto boli objektívne vyjadriteľné a overiteľné (najmä v kontexte formy a obsahu skúšky):

- finálne výstupy študentov nechávame oponovať odborníkom z praxe, aby bola dosiahnutá reálnosť a objektivita práce študenta.

e) iné opatrenia prijaté na odstránenie zistených nedostatkov:

- stále viacej orientujeme študentov na vykonávanie odbornej prázdninovej praxe doma resp. v zahraničí.13.7 Ďalšie údaje:

Stručne špecifikujte ďalšie informácie o pracovisku, ktoré garantuje študijný program – uvažujte najmä tieto položky:


a) väzby pracoviska na prax:

- garant študijného programu je riadnym členom akreditačnej komisie prezidenta HaZZ SR, na vydávanie oprávnení a vykonávaní odbornej prípravy, na úseku ochrany pred požiarmi.

b) účasť vedecko-pedagogických zamestnancov a študentov pracoviska na odborných stážach a odbornej praxi:

- VEGA, ako aj medzinárodný projekt: „Podzemné splyňovanie uhlia“.

c) grantové projekty pracoviska a účasť pedagógov na nich:

- vedecko-pedagogický zamestnanci F-BERG na úseku ZPBT sa pravidelne zúčastňujú odborných podujatí v rámci SR a v zahraničí (STUVA - Nemecko, SITE - Poľsko, HBZS - Ostrava, ČR a. i.)

d) iné informácie preukazujúce kvalitatívne parametre pracoviska:

- naše pracovisko bezprostredne spolupracuje s praxou: HBZS v Prievidzi, P - HaZZ SR a Krajské riaditeľstvá, NIP SR v Košiciach. Osobitne dobré a dlhodobé kontakty sú na špecialistov z VŠB-TU Ostrava, ČR.1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət