Ana səhifə

1 Základná charakteristika študijného programu


Yüklə 0.49 Mb.
səhifə1/3
tarix04.06.2016
ölçüsü0.49 Mb.
  1   2   3


1.1. Základná charakteristika študijného programu:

Stupeň vysokoškolského vzdelávania:

I. (bakalárske štúdium)

Názov študijného programu:

Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika (ZPBT)

Názov študijného odboru:

Baníctvo (5.2.32)

Udeľovaný akademický titul:

bakalár (Bc.)

Forma štúdia:

denná

štandardná dĺžka štúdia:

6 semestrov (3 roky)externá

Názov pracoviska na TUKE, ktoré garantuje študijný program:

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Ústav montánnych vied a ochrany životného prostrediaGarant študijného programu:

doc. Ing. Juraj Ďurove, PhD.

Rozhodnutie o priznaní práv:

Číslo: CD-2009_34915/36253-1:071

zo dňa 6.10.2009

Výber publikácií a citácií garanta študijného programu:
Výber 5 najvýznamnejších vedeckých prác za posledných 5 rokov:

 1. Mine Mechanization and Support System in Underground Coal Mining of Slovakia / P. Čičmanec ... [et al.] - 2011. In: 22nd World Mining Congress & Expo : Volume 1 : 11. - 16. september 2011, Istanbul. - Ankara-Turkey : Aydoğdu Ofset, 2011 P. 215-221. - ISBN 978-605-01-0146-1 
  [ČIČMANEC, P. - ĎUROVE, Juraj - KUBRAN, E. - HRABOVSKÝ, J.]

 2. Pohľad na súčasný stav v oblasti energetických surovín krajín V4 / Ján Petrovič, Martina Mokrišová, Juraj B. Ďurove - 2011. - 1 elektronický optický disk (CD-ROM). In: Nerastné suroviny a surovinová politika : zborník prednášok z medzinárodnej konferencie: 6. - 7.október 2011, Demänovská dolina. - Banská Bystrica : Slovenská banícka spoločnosť, 2011 S. 44-55. - ISBN 978-80-970521-1-9 
  [PETROVIČ, Ján - MOKRIŠOVÁ, Martina - ĎUROVE, Juraj]

 3. Underground Coal Gasification Turkey Book research report/ Karol Kostúr ... [et al.] - Košice : TU - 2011. - 152 s.. 
  [KOSTÚR, Karol - KOŠTIAL, Imrich - ĎUROVE, Juraj - LACIAK, Marek - VAVREK, Pavol - KAČUR, Ján - MIKULA, Ján - DURDÁN, Milan - KADLEC, Peter]

 4. Podzemné splyňovanie uhlia termickým rozkladom č. APVV-0582-06 za roky 2009 - 2010 výskumná správa projektu/ Karol Kostúr (zodpovedný riešiteľ) - Košice : TU - 2010. - 370 s.. 
  [KOSTÚR, Karol - SASVÁRI, Tibor - DURDÁN, Milan - KAČUR, Ján - KOŠTIAL, Imrich - KUFFA, Stanislav - LACIAK, Marek - MIKULA, Ján - BLIŠŤANOVÁ, Monika - ĎUROVE, Juraj - KADLEC, Peter - VAVREK, Pavol - VIZI, Ladislav - BRAŽINA, Miroslav - BELÁČEK, Jaroslav - BEŇO, Ivan - FAZEKAŠ, Jozef - HRABOVSKÝ, Ján - VERBICH, František]

 5. Stability of rock massif determination from underground coal gasification point of view / T. Sasvari ... [et al.] - 2008. In: Mining and environmental geophysics. - Praha : Institute of Geology of the Academy of Sciences, 2008 P. 45-50. - ISBN 9788090351189 
  [SASVÁRI, Tibor - ĎUROVE, Juraj - PANDULA, Blažej - VAVREK, Pavol - KONDELA, Julián]


Výber 5 najvýznamnejších citačných ohlasov za posledných 5 rokov:


 1. Citing Articles, Title: The monitoring and control of underground coal gasification in laboratory conditions , Author(s): Kostur Karol ; Kacur Jan

Source: ACTA MONTANISTICA SLOVACA Volume: 13 Issue: 1 Pages: 111-117 Published: 2008

 1. Title: Research of lignite underground gasification Author(s): Kostur Karol; Sasvari Tibor

Source: ACTA MONTANISTICA SLOVACA Volume: 15 Issue: 2 Pages: 121-133 Published: 2010

 1. KAČUR, Ján - LACIAK, Marek - KOSTÚR, Karol: Monitoring and control system of theexperimental gasification equipment In: Process Control 2008. - Pardubice :

Univerzita Pardubice, 2008 P. C097a-1-C097a-14. - ISBN 9788073950774.

 1. PÁSTOR, M., VARGA, A., BUDAYOVÁ M.: Fluidné splyňovanie zmesí alternatívnych palív. In: Acta Metallurgica Slovaca. Roč. 15, č. 1 (2009), str.242-245. ISSN 1335-1532.

 2. PÁSTOR, Marcel, BUDAYOVÁ, Mária, VARGA, Augustín Príspevok k splyňovaniu drevnej biomasy vo fluidnom reaktore In: Nové trendy vývoja v oblasti obnoviteľných zdrojov energií po vstupe do eurozóny : zborník konferencie : Podbanské, 5.-7. november 2008 S. 1-4 ISBN: 978-80-232-0293-9

 3. PÁSTOR, Marcel, BUDAYOVÁ, Mária, VARGA, Augustín Production of fluid combustibles by biomass gasifying In: Teplotechnika a energetika v metallurgii: medzinárodná konferencia: Dnepropetrovsk, 7.-9.októbra 2008 S. 281-282 ISBN: 78-966-8050-51-0

 4. 2008 [2] PÁSTOR, Marcel, BUDAYOVÁ, Mária, VARGA, Augustín Vplyv fyzikálno chemických parametrov na proces fluidného splyňovania biomasy In: Medzinárodní konference, 27. Setkání kateder mechaniky tekutin a termomechaniky: Plzeň S. 261-264 ISBN: 978-80-7043-666-0

 5. PÁSTOR, Marcel et al. ISBN Analysis of alternativ fuel-biomass gasifying at fluid reactor In: 2nd International Symposium Mining Energetics 08 : Modern tendecies in the development of energy mining: proceedings : Tara, 15-18. September, 2008 P. 333-336 ISBN: 978-86-7352-185-5


1.2. Obsah študijného programu

1.2.1 Profil absolventa ŠP

Štúdium je zamerané na základné parametre pracovného prostredia v nadväznosti na rôzne technológie výroby, alebo pracovný komfort v nevýrobnej sfére. Absolventi sú odborne profilovaní v oblasti banského a všeobecného záchranárstva, ochrany pred požiarmi, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. Získavajú vedomosti o organizácii a práci IZS SR a jeho súčastí (banská záchranná služba, hasičský a záchranný zbor, bezpečnostnotechnická služba, cestný záchranný systém, vojenská záchranná služba) a ich vzájomné prepojenie. Majoritná časť štúdia je zameraná na preventívnu činnosť a likvidáciu priemyselných havárií i živelných udalostí.Okrem vysokoškolského Bc. diplomu každý absolvent získa kvalifikáciu na funkciu „bezpečnostný technik“:

Osvedčenie o odbornej spôsobilosti pre vykonávanie bezpečnostnotechnickej služby v zmysle § 23 zákona 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci. Vydáva sa na základe súladu učebných osnov vysokoškolského štúdia a obsahu vzdelávania odborných pracovníkov a bezpečnosti práce (pozri nižšie § 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP).


§ 23 zákona 124/2006 Z. z. o BOZP

 1. Bezpečnostným technikom môže byť fyzická osoba, ktorá:

a) má úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie, absolvovala odbornú prípravu v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a na základe vykonanej skúšky získala osvedčenie o odbornej spôsobilosti bezpečnostného technika (ďalej len "osvedčenie bezpečnostného technika") u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, alebo

b) získala odborné vzdelanie v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a osvedčenie bezpečnostného technika na základe vykonanej skúšky v rámci stredoškolského štúdia ukončeného maturitnou skúškou alebo vysokoškolského štúdia na oprávnenej škole (ďalej len "škola"), ktorá obsah a rozsah študijného zamerania bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci vymedzila po dohode s Národným inšpektorátom práce, a tak získala oprávnenie na výchovu a vzdelávanie bezpečnostného technika.
 1. Minimálny obsah a rozsah odbornej prípravy a odborného vzdelávania bezpečnostného technika a obsah špecifickej odbornej prípravy zamestnávateľa podľa § 22 ods. 7 písm. b) ustanoví osobitný predpis.
 1. Pri skúške musí fyzická osoba preukázať odborné vedomosti, znalosť a schopnosť uplatňovať právne predpisy a ostatné predpisy na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a schopnosť prakticky vykonávať požiadavky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci. V skúšobnej komisii na vykonanie skúšky zriadenej osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, musia by najmenej traja členovia, z toho najmenej jeden autorizovaný bezpečnostný technik. Ak fyzická osoba nevykonala skúšku úspešne, môže ju opakovane vykonať najskôr po uplynutí jedného mesiaca odo dňa neúspešne vykonanej skúšky.
 1. Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydá do 15 dní po úspešnom vykonaní skúšky pred komisiou organizovanou školou alebo osobou oprávnenou na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou. Škola a osoba oprávnená na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, vedie evidenciu vydaných osvedčení bezpečnostného technika.
 1. V osvedčení bezpečnostného technika sa uvedie

a) názov školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou,

b) číslo oprávnenia na výchovu a vzdelávanie,

c)  evidenčné číslo osvedčenia,

d)  ustanovenie všeobecne záväzného právneho predpisu, podľa ktorého sa osvedčenie bezpečnostného technika vydáva,

e)  meno, priezvisko, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu fyzickej osoby, ktorej sa osvedčenie bezpečnostného technika vydáva,

f)    obdobie, v ktorom sa štúdium alebo odborná príprava absolvovali,

g)    dátum vykonania skúšky,

h)    dátum a miesto vydania osvedčenia bezpečnostného technika,

i)    meno, priezvisko a podpis predsedu skúšobnej komisie,

j)    odtlačok pečiatky školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou, meno, priezvisko a podpis štatutárneho zástupcu školy alebo osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou.
 1. Osvedčenie bezpečnostného technika sa vydáva na neurčitý čas. Bezpečnostný technik je povinný absolvovať najmenej každých päť rokov od vydania osvedčenia bezpečnostného technika aktualizačnú odbornú prípravu podľa osobitného predpisu u osoby oprávnenej na výchovu a vzdelávanie, ktorá je právnickou osobou. Bez potvrdenia o absolvovaní aktualizačnej odbornej prípravy je osvedčenie bezpečnostného technika neplatné.
 1. Bezpečnostný technik písomne oznámi a doloží škole alebo právnickej osobe, ktorá vydala osvedčenie bezpečnostného technika, každú zmenu údajov podľa odseku 5 písm. e). Škola alebo právnická osoba, ktorá vydala pôvodné osvedčenie bezpečnostného technika, bezplatne vydá nové osvedčenie bezpečnostného technika s aktualizovanými údajmi po predložení pôvodného osvedčenia bezpečnostného technika.
 1. Bezpečnostný technik, ktorému bolo odobraté osvedčenie bezpečnostného technika, môže vykonať skúšku najskôr po uplynutí šiestich mesiacov od odobratia osvedčenia bezpečnostného technika.1.2.2 Naplnenie obsahu študijného odboru – pokrytie jadra

Predmety odporúčaného študijného plánu pre študijný program (ďalej len „ŠP“) I. stupňa: Záchranárska, požiarna a bezpečnostná technika, ktoré napĺňajú hlavné (nosné) témy jadra znalostí študijného odboru Baníctvo, sú:


Hlavné témy

Predmet

Kredity

Rok / semester štúdia

Typ*

Názov

P

Matematika I.

6

1./1.

P

Chémia

6

1./1.

P

Zem a zemské zdroje

6

1./1.

P

Metódy zobrazovania

1

1./1.

P

Technológie internetu

1

1./1.

P

Telesná výchova

0

1./1.

PV

Ekonomika v životnom prostredí

5

1./1.

PV

História a etika baníctva

5

1./1.

P

Základy podzemného staviteľstva

6

1./2.

P

Fyzika I.

6

1./2.

P

Mineralógia a petrografia

6

1./2.

P

Geografické počítačové systémy

1

1./2.

P

BTV (História a etika v baníctve, Zákl. podzemného stav.)

1

1./2.

P

TV II.

0

1./2.

PV

Ťažba nerastov a životné prostredie

5

1./2.

PV

Inžinierska geodézia

5

1./2.

P

Banské záchranárstvo

6

2./3.

P

Základy požiarnictva

6

2./3.

P

Legislatíva BOZP

6

2./3.

P

Cudzí jazyk

4

2./3.

P

Užitá geofyzika

1

2./3.

P

Algoritmizácia a programovanie

1

2./3.

P

TV III.

0

2./3.

PV

Vlastnosti hornín a masívu

5

2./3.

PV

Zabezpečovacie systémy v podzemí

5

2./3.

V

Spoločenské vedy

2

2./3.

P

Výchova k BOZP

6

2./4.

P

Technologické procesy ťažby surovín

6

2./4.

P

Technické prostriedky činnosti HaZZ

6

2./4.

P

Modelovanie v geotechnike

1

2./4.

P

BTV (Tunelárstvo, Technologické procesy ťažby surovín)

1

2./4.

P

TV IV.

0

2./4.

PV

Rozpojovanie hornín

5

2./4.

PV

Geotechnika

5

2./4.

P

Ochrana pred výbuchom a požiarom

6

3./5.

P

Technické a bezpečnostné požiadavky

6

3./5.

P

Tunelárstvo

6

3./5.

P

Projekt požiarnej ochrany

1

3./5.

P

Terénne cvičenie, odborná prax

1

3./5.

PV

Pracovné prostredie

5

3./5.

PV

Metódy analýzy rizika

5

3./5.

P

Bakalárska práca

10

3./6.

P

Bakalárske praktikum

5

3./6.

P

Angličtina v baníctve a tunelárstve

5

3./6.

P

Záchranárske práce v podzemí

5

3./6.

P

Udržateľný rozvoj v oblasti ťažby a surovín

5

3./6.

P

Spoločenské vedy

2

3./6.

* P = povinný; PV = povinne voliteľný; V = výberový
Celkové naplnenie obsahu študijného odboru:

Nosné témy jadra znalostí spolu

136 kreditov

Ďalšie témy jadra znalostí spolu

50 kreditov

Celkom

186 kreditov

Pokrytie jadra študijného odboru predmetmi ŠP

73 %


1.3. Výsledky hodnotenia kvality poskytovaného vzdelávania podľa ŠP

1.3.1 Formy zisťovania a vyhodnocovania úrovne kvality nadobúdania vedomostí v režime mimokurikulárnych aktivít


Meno a priezvisko:

Marek Angelovič

Kategória:

hasičský šport/ súťaž jednotlivcov o putovný pohár

Úroveň:

Medzinárodná

Dosiahnutý výsledok:

jednotlivcov TFA (Toughest firefighter's alive) / hasičský šport

Názov súťaže:

Železný hasič 2009

Organizátor, termín a miesto konania:

KATEDRA PROTIPOŢIARNEJ OCHRANY

DREVÁRSKA FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA

T.G.Masaryka 24

960 53 Zvolen


Účastníci:

60 účastníkov z  3 krajín

Informácie na webe:

http://www.tuzvo.sk/files/Rektorat/PR/UN/Noviny_TU_9-10_09_web.pdf


Meno a priezvisko:

Agáta Adzimová

Kategória:

jednotlivcov TFA (Toughest firefighter's alive) / hasičský šport

Úroveň:

Medzinárodná

Dosiahnutý výsledok:

8. miesto (Adzimová Agáta TU Košice 11,08 min.)

Názov súťaže:

Železný hasič 2009

Organizátor, termín a miesto konania:

KATEDRA PROTIPOŢIARNEJ OCHRANY

DREVÁRSKA FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA

T.G.Masaryka 24

960 53 Zvolen


Účastníci:

60 účastníkov z  3 krajín

Informácie na webe:

http://www.tuzvo.sk/files/Rektorat/PR/UN/Noviny_TU_9-10_09_web.pdf


Meno a priezvisko:

Ján Maričák

Kategória:

jednotlivcov TFA (Toughest firefighter's alive) / hasičský šport

Úroveň:

Medzinárodná

Dosiahnutý výsledok:

Maričák Ján TU v Košiciach 6,43 min.

Názov súťaže:

Železný hasič 2009

Organizátor, termín a miesto konania:

KATEDRA PROTIPOŢIARNEJ OCHRANY

DREVÁRSKA FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA

T.G.Masaryka 24

960 53 Zvolen


Účastníci:

60 účastníkov z  3 krajín

Informácie na webe:

http://www.dhz-lemesany.estranky.cz/clanky/akcie-dhz/sutaz-zelezny-hasic---zvolen-2009.html

http://www.tuzvo.sk/files/Rektorat/PR/UN/Noviny_TU_9-10_09_web.pdfMeno a priezvisko:

Peter Polomský

Kategória:

jednotlivcov TFA (Toughest firefighter's alive) / hasičský šport

Úroveň:

Medzinárodná

Dosiahnutý výsledok:

Polomský Peter TU Košice 7,39 min.

Názov súťaže:

Železný hasič 2009

Organizátor, termín a miesto konania:

KATEDRA PROTIPOŢIARNEJ OCHRANY

DREVÁRSKA FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA

T.G.Masaryka 24

960 53 Zvolen


Účastníci:

60 účastníkov z  3 krajín

Informácie na webe:

http://www.dhz-lemesany.estranky.cz/clanky/akcie-dhz/sutaz-zelezny-hasic---zvolen-2009.html

http://www.tuzvo.sk/files/Rektorat/PR/UN/Noviny_TU_9-10_09_web.pdfMeno a priezvisko:

Peter Polomský

Kategória:

jednotlivcov TFA (Toughest firefighter's alive) / hasičský šport

Úroveň:

Medzinárodná

Dosiahnutý výsledok:

Polomský Peter TU Košice 7,39 min.

Názov súťaže:

Železný hasič 2009

Organizátor, termín a miesto konania:

KATEDRA PROTIPOŢIARNEJ OCHRANY

DREVÁRSKA FAKULTA

TECHNICKÁ UNIVERZITA

T.G.Masaryka 24

960 53 Zvolen


Účastníci:

60 účastníkov z  3 krajín

Informácie na webe:

http://www.dhz-lemesany.estranky.cz/clanky/akcie-dhz/sutaz-zelezny-hasic---zvolen-2009.html

http://www.tuzvo.sk/files/Rektorat/PR/UN/Noviny_TU_9-10_09_web.pdf

  1   2   3


Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©kagiz.org 2016
rəhbərliyinə müraciət